IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 20 Juni 1969. jaargang G no.33 Parochie H. Oda. 4e Zondag na Pinksteren. Zendag: 7.30 uur leesmis voor de overleden ouders Poels-Jacobs, 8.45 uur leesmis voor G-erardina Ment^ng-Arts10.3n uur Hoogmis voor de parochie, 11,30 uur jongerenmis. Maandag: 8 uur maanddienst voor Jac. Janssen. Dinsdag: 3 uur maanddienst voor Leo Maessen. Woensdag: 8 uur maandienst vo^r Michiel Jeurissen. Donderdag:19 uur gesticht jaargetijde voor Jan Poels^en Janette Poels. Vrijdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Pouwels-Muysers aterdag: 11 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Forintos-van Baar, 15 uur huwelijksmis voor het bruidspaar v.d. Broek - Philipsen, 19.30 uur avondmis voor Bernard Verheyen en G-ertruda Marcellis. Op zondag 29 Juni zullen de missen zijn om 7.30, 8.45 en 10.3n uur de Hoog mis met priesterwijding. Er zal dan geen mis zijn cm half 12. Misdienaars: zaterdag 19.30 uur, Bos - Janssen Zondag 7.30 Cox - Janssen. 8.45 van Asten - Spreeuwenberg 10 Clerkx - Winnen. Onderstaande brief ontvingen wij van onze dorpsgenoten Wim- en Piet Jennis- kens, die op Zondag 23 Juni a.s., hun Prieterwijding zullen ontvangen. Beste medeparochianen. zal waarschpjnlijk enigzins verwonderen dit schrijven aan te treffen in Uw IJsselsteyns -Nieuwsblad. Het lijkt ons beiden zinvol ons in het kort aan voor te stellen, een week voor onze priesterwijding, welke zal plaats hebben cp 29 Juni in de paro- iekerk van IJsselsteyn, om 10.30 uur, door de handoplegging van Meneer de sschop C.Kramer o.f.m. Het lijkt ons dat het een vreemde aangelegenheid voor U is dat we in Luik studeren, wel de oorza'k is eenvoudig. De provincie van onze Orde omvat 3 landen, Nederland, België en Frankrijk. Wij hebben onze vorming genoten zoal als dit vroeger gebruikelijk was, naar het klein semenarie en vervolgens naar het greot-semenarie in ieder van de drie landen, maar slechts een groot-semenarie voer de 3 landen tesamen. Dit bevind zich in Luik waar we met de fransen en de belgen de studie doorliepen. Het was in deze omstan digheden een gewone zaak voor ons om naar Luik te gaan. Nu we over korte tijd priester gewijd worden, zullen we weer naar Nederland terug kunnen keren om in ons eigen land werkzaam te zijn. Om U duidelijk te maken wélke vorm van apostolaat en prieter-zijn we in de zoekende kerk van vandaag hopen te kunnen verwezelijken, is het misschien zinvol ons even te situeren in de "Orde" waartoe we behoren.Deze orde is die van de "Reguliere kanunniken van Sint Augustinus"y onbekend in Nederland. Door de geschiede nis heen tot een"klossterordeuitgegroeid, waren we oorspronkelijk diocesa ne priesters die, naar het voorbeeld van St.Augustinuseen gemeenschappe lijk leven leidden om aldus op die wijze werkzaam te zijn onder de gelovi gen. Dit oorspronkelijke charisme hopen we nü op deze wijze waar te kunnen maken door een leef- en werkgemeenschap te vormen die zich volledig in een bisdom inwerkt. Wij menen oprecht dat deze vorm van evangelische broeder schap één van de essentiele vormen is om te kunnen beantwoorden aan de om standigheden waarin de gemeenschappennvan onze Kerk leven. zie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1