USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 11 jaargang 8 no,29 23 Mei 1969. Parochie H. Oda. Hoogfeest van Pinksteren. Zondag Pinksteren, 7.30 uur leeemis voor de parochies 8.45 uur jaarge tijde voor Pranciscus van Soest en Anna van Bracht, 10 uur Hoog mis voor de overleden familie de Wild - Beters, 11.30 uur Jonge renmis 2e Pinksterdag, 7,30 uur leesmis voor Gerard Beters, 8.45 uur leesmis voor de overleden familie Claessens - Groetelaars, 10 uur Hoogmis. 8 uur leesmis voor Maria van Soest - Swinkels. 8 uur leesmis voor intentie van de familie Wismans - Gooren. Bonderdag:19 uur avondmis, maandienst voor Leonard Maessen. Vrijdag; 8 uur leesmis voor Wilhelmina Claessens - Michels Zaterdag; 10 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Manders - uur avondmis voor Peter Johannes Philipsen. Misdienaars Maandag; Binsdag; Woensdag; Pouwels, 19.30 Zaterdag 19.30 uur, Zondag en Maandag 730 uur 8.45 uur, 10 uur J anssen Cox van Asten - Spreeuwenberg Winnen - Clerkx de Wit - Arts. T V P Pijne keukencursus. Op de laatste vergadering bleek belangstelling voor bovengenoemde cursus te zijn.Er is contact opgenomen met de huishoud school in Venray, en bij voldoende deelname kam de cursus doorgang vinden, eventueel met andere afdelingen. e kosten bedragdn bij een cursus van 12 lessen, f.15.- inschrijfgeld, d.i. voor leerkracht en matrtaalgebruik, te voldoen bij opgave, en f.3.50 per les voor de ingrediënten. Bit lijkt veel, maar voor deze cursus moet men apaite en fijne ingrediënten verwerken. Be cursus zal dan in September star ten. Opgave vóór 1 Juni, bij Mevr. Swinkels-Claessensof een ander bestuurs lid, met betaling van de f.15.inschrijfgeld. Cursus boerinnenbrevetBij voldoende deelname zal vanuit de kring Venray een algemene ontwikkelingscursus gegeven worden, speciaal voor de boeren- en tuindersvrouw. Verschillende actuele onderwerpen zullen hier behandeld worden, zoals; het bedrijf en de hedendaagse samenleving, maatschappelijke en culturele vorming, godsdienstig onderwijs, zorg voor woning, voeding en kleding, en vele andere punten wat in deze tijd voor een boeren- en tuin dersvrouw van belang is. Be duur van de cursus is 2 winters, van October tgt April. Onkos+en f.50.voor de hele cursus, dus 2 jaar. Sociale scholingscursus. Verder zal er bij voldoende deelname een sociale scholingscursus gegeven worden, eveneens in Venray. Hier wordt vooral ge sproken en gediscusieerd over de mens als sociaal wezen. Verder komt als punt aan de^orde, de kerk van nu, onze hedendaagse jeugd, het wereldgebeu ren en vele andere intressanté onderwerpen, speciaal gebaseerd op de vrouw van nu. Be duur van de cursus besloten met een excursie per deelneemster. Voor de Mevr.Michels - Huys, tel.no.553. is 10 lessen in een winterhalfjaar en wordt in overleg met de dames. Be onkosten zijn f.20.- 2 laatste cursussen kan men zich opgeven bij

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1