inii tJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 8 Mei 1969. jaargang 8 no.27.. Parochie H. Oda. 6e Zondag in de Paastijd Zondag: 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor de over leden familie Claessens - Groetelaars, 10 uur Hoogmis, jaargetij de voor Antoon Swinkels, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag: 8 uur maandienst voor Peter Joh. Verlinden. 'nsdag: 8 uur maandienst voor Piet Verheyen en Maria Litjens. woensdag: 19.30 uur avondmis, maanddienst voor Maria van Soest-Swinkels DonderdagsPeest van s'Heren Hemelvaart, verplichte feestdag, 7.30 uur lees mis voor de parochie, 8.45 uur maandienst voor Michiel Jeurissen, 10 uur Hoogmis uit dankbaarheid t.e.v. het H. Hart van Jezus, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie. Vrijdag: 8 uur maandienst voor Jac. Janssen, 14 uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijksfeest van Arts - Wienen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Piet Claessens, Mechtilda van Megen en Maria Claessens. Woensdag om 7 uur gelegenheid om te biechten. Misdienaars?. Zaterdag: 19-30 uur, de Wit - Arts Zondag: 7.30 Janssen - Bos 8.45 uur, Janssen - Cox 10 uur, van Asten - Spreeuwenberg. J%r.Bekkers_ Stichtingvrij<iag 9 Mei wordt s'avonds in Nederland een inzamelingsactie gehouden voor de Nederlandse gehandicapte kinderen van le Nederlandse gezindten. Aan deze actie wordt door de televisie vanaf s1S^- vond s 9 uur ruimschoots aandacht geschonken. Het is de bedoeling, dat de school op deze avond zou open zijn om geld in te zamelen. In het verleden is gebleken dat bij gelijkvoorkomende acties bijna niemand komt. Daarom is besloten het in IJsselsteyn anders aan te pakken. Bij het IJsselsteyns Niewsblad treft U een enveloppe aan, waarin U uw even tuele bijdrage kunt deponeren. Aan U wordt nu gevraagd deze enveloppe op maandagmorgen door Uw kind aan school te laten afgeven. Mochten ergezinnen zijn, die geen kinderen op de lagere school hebben, dan zouden zij het bijvoorbeeld aan kinderen in de buurt af kunnen geven in school. Eventueel kunt U het op zaterdagavend of zondagmorgen in de brieven bus deponeren bij het hoofd der school. De opbrengst in IJsselsteyn zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Boerenleenbankg^ders in dit blad kunt U lezen dat de actie voor de Bisschop Bekkers Stichting hier ter plaatse op een andere manier georganiseerd is. Het is de bedoeling dat de banken, dus ook de boerenleenbank, op vrijdagavor. van 8.30 uur tot 10 uur geopend zijn om giften in ontvangst te nemen. In ver band met deze plaatselijke actie met enveloppen zullen wij echter dan NIET geopend zijn. Wel delen wij U mede dat ook bankgiro-biljetten met vermei- ding van bedrag en voorzien van handtekening van de lekeninghouder in de thuis bezorgde enveloppe kunnen worden gedaan. Deze worden dan door het hoofd der school op de bank bezorgd ter afschrijving. In verband met fiscale mogelijk heden (aftrekbaarheid I.B.) zullen sommigen hieraan de voorkeur geven boven een andere contante gift. Trouwens het geeft niet hoe U geeft, als U maar geeft

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1