IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD laargang 8 no.24 2e Zondag na Pasen. Zondag: 7*30 Ism. v. d. parochie 8.45 Ism. v. d. overl. fam. Maessen - Mooren "best. d.d. huurt 10.00 Hoogmis gesticht t.e.v. O.L. Vrouw v. d. fam. Mulders 11.30 lsm-r uit dankbaarheid. Maandag: 8,00 maandd. v. Piet Verheyen en Maria LitJens. Dinsdag: 40.00 Huw. Mis v. h. bruidspaar Jacobs - Claessens. Woensdag: 10.30 gezongen H. Mis tot dankzegging "bij het 40 Jarig huwelijk van Puts - Maessen. Donderdag: 19-00 avondmis maandd, v. Maria v. Soest - Swinkels. Vrijdag: 8.00 maand.d. v. Jaques Janssen 14.00 gezongen H.Mis tot dankzegging hij het 25 Jarig Huwe- lijksfeest v. Asten-Winnen Zaterdag 10.30 huw.mis v.d. bruidsparen Colbers-Claessens en v.d.Oever - Claessens. 14.00 gez.H.Mis uit dankzegging hij het 25-Jarig huwelijk van Janssen-Spreeuwenherg. 19.30 leesmis v. Harry Stiphout. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 7-30 zaterdag misdienaars zaterdag 19-30 Cox - Janssen zondag 7-30 v.Asten - Spreeuwenberg 8.45 Winnen - Clerkx 10.00 De Wit - Arts II.30 Bos - Janssen L.V.B. a.s. Zondag zal er aan de kerk gecollecteerd worden t.b.v. d-e SAK CR Samenwerkende kinderorganisatie Kinderbe scherming. Denk aan dinsdag 22 april, de laatste vergadering, zoals vorige week vermeld. Onder de pauze worden de prijzen verloot, welke door Mevr. Volleberg zijn geschonken. Op donderdag 1 mei gaan wij naar de bloembollen in Keukenhof. Opgave voor 27 april. (tel.0493^-2019) De kasten bedragen bij een volle bus f. 5,50. De collecte voor het Rheumafonds heeft niet f. 203,50, maar" f13025.0 opgebracht JEUGDWERK IJSSELSTEYN Namens de voorbereidings-commissie Jeugdwerk IJsselsteyn worden be langstellenden en speciaal de Jongeren boven de 16 Jaar bij deze uitgenodigd, aanwezig te willen zijn «p n vergadering, welke gehou den w«rdt op maandag 28 april a.s. te 20.30 uur in 't Gemeenschaps huis Er zal gesproken worden over de stand van zaken betreffende de vorde ringen van de voorbereidings-commissie inzake het Jeugdwerk. Verder wil men op deze vergadering trachten te komen tot oprichting van 'n definitief Stichtingsbestuur Jeugdwerk. De verenigingen en Comité IJsselsteyn worden eveneens op deze verga dering verwacht, doch deze ontvangen hierover nog nader bericht. De Voorbereidingscommissie Jeugdwerk IJsselsteyn

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1