14 mrt1969. jaargang 8 no. 19 4e zondag v. d. veertigdagentijd Zondag: 7«30 Ism. v. d. parochie 8.45 leesmis v. Jacques Janssen best. d.d. buurt. 10.00 Hoogmis: gestich jaarget, v. Hendrikus en Theo v. d. Ven 11.30 Jongerenmi s Maandag: 8.00 maandd. v. Fiet Verheyen en Maria Litjens Dinsdag: 8.00 maandd. v. Peter Joh. Verlinden Woensdag: 8,00 Ism. v. Theodora Winnen - Holtermans. Donderdag: 19,00 avondmis maandd. v. Michiel Jeurissen Vrijdag: 8.00 maandd. v. Maria v. Soest - Swinkels Zaterdag: 19.30 avondmis v. Feter Joh. v. Dijck. misdienaars: zaterdag 19-30 Janssen - Cox zondag: 7-30 v. Asten - Spreeuwenberg 8.45 Winnen - Clerkx: 10.00 De Wit - Arts Donderdag 27 maart zullen we onze jaarlijkse parochieavond houden in het gemeenschapshuis om 8 Uur ffan-f-ape de "Peëlklank" Het bestuur van de fanfare brengt bij deze het volgende nieuws onder de aandacht van alle inwoners van LJsselsteyn. Allereerst is besloten om a.s. zaterdag 13 mrt. weer een rondgang te houden voor oude materialen, o.a. oud ijzer, vodden en papier, het is nu weer bijna tijd van de grote schoonmaak en dan kunt U weer alles kwijt, bij U is het dan "Opgeruimd staat naties"terwijl wij er alleen maar voordeel van hebben. Mochten om bijzondere redenen een of meerdere routes uit vallen, dan zullen deze een week later of op een andere dag verreden worden. "Voor de muziekliefhebbers hebben wij ook wat in petto. Op zaterdag 22 mrt. zal er in het gemeenschapshuis een muziekavond gegeven voorden, hieraan zal naast onze eigen fanfare ook meewerken, Sambeek en Holthees? dit is een uitwisselingsconcert, waar wij dant.z.t. dan een tegenbezoek aar zullen brengen. Dus liefhebbers, dames en heren komt luisteren De toegang is gratis, aanvang 8 uur n,m. Verder vraagt het bestuur, daar er nog enkele leerlingen zijn, welke jnopgehouden en hun studieboek en instrument nog niet hebben teruggebre.ch om dit alsnog bij een der bestuursleden of de secretaris in te leveren Uüderavond Voor deze avond waren door het oudercomité IJsselsteyn uitgenodigd alle ouders, het onderwijzend personeel, het kerkbestuur en Mevr. Remmen VenrayDe bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van het ouder comité, die alle aanwezigen welkom heette, speciaal Mevr. Remmen, die aan wezig was om tc spreken over de sexuele opvoeding van de schoolkinderen, Ha een inleidend woord over het ontstaan en werkwijze van het plaat selijke oudercomité, gaf de voorzitter het woord aan Dhr. Steverink Hds. te Iosselsteyn. Behalve enkele algemene punten de school betreffende, gaf dhr. oteverinkvervolgens een uiteenzetting over het nieuwe leerprogramma, zo als dit sinds kort op de lagere school van IJsselsteyn is ingevoerd. Dit programma aldus Steverink, betreft de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Ter verduidelijking neemt hij hierna het vak aardrijkskunde oneer de loupe. Voorheen was het zodat de kinderen b.v. plaatsen en rivieren van de Provincies van buiten moesten kennen en bij het daarna te houden proefwerk hing het resultaat af van het geheugen van het kind. Bij het nieuwe leerprogramma tracht het onderwijzend personeel de kinderen bepaal de begrippen bij te brengen b.v. polders. Hoe zien deze eruithoe ont staan zij en wat groeit er. Door gesprekken hierover met de kinderen wordt bij nen de belangstelling veel meer gewekt doordat zij erzelf bij betrokken worden. z.o.z.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1