jaargang 8 no. U 7 Februari 1969. Parochie H. Oda 5e Zondag na Driekoningen. Zendag; 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Dcbbe - v.d. G-eest, 8.4-5 uur jaargetijde voor Peter Joh. v.é. -Sterren en G-ertruda Simons, 10 uur Hoogmis voor Jac. Janssen, besteld door de Veeverzekering, 11.30 uur leesmis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen-Groetelaars Dinsdag'; 8 uur leesmis voor Adriaan en Frans Kuunders. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Jac. Janssen. Donderdag:19 uur leesmis voor Lambert Janssen, vrijdags 8 uur weekdienst voor Leonard Maessen. l oerdags 19.30 uur avondmis voor Catharina- Stoffelen - Kroon. Misdienaars: Zaterdag 19.30 uur: Janssen - Cox Zondag 7.30 van Asten - Spreeuwenberg 8.45 Winnen - Clerkx 10 de Wit - Arts 11.30 Bos - Janasen. L V B - A.s. maandag 10 Februari kienen bij H. van Asten. Degenen die mee willen gaan naar de uitwisselingsavond in Vierlingsbeek op 25 Februari, kunnen zich opgeven vóór 20 Februari, tel.04930-2019» de kosten bedragen f.1.50. Het is de bedoeling om op 25 Maart de bid- en boetedag naar Kevelaer mee te maken, en de bloemenveiling in Straelen. Denk er aan dat daar een pas voor nodig is, i.v.m. de grensovergang. Zorg daar op tijd voor. Met de uitwisselingsavond is in het Gemeenschapshuis een oorknop gevonden, met een blauwgroene steen. Terug te bekomen bij MevrSwinkels-Claessens tel.04930^2019. Contributie 1968-'69. In de manier van contributie-inning voor de K.V.P. is dit jaar een" wijziging gekomen. Voorheen werd de contributievol daan door overschrijving via bank- of postgiro, of door rechtstreekse in ning via de plaatselijke bestuursleden. Dit jaar wordt voor het eerst geb bruik gemaakt van rschtsreekse toezending van een acceptgirokaart, die kan worden getekend en dan van de bank- of postgirorekening wordt afgeschre ven. Wij hopen dat alle leden hieraan willen medewerken omdat deze methode zeer kostenbesparend werkt. Door het centraal Partijbureau in Den Haag zijn deze kaarten ook voor de afd. IJseelsteyn verzonden. Door een sturing aan de machine echter zijn hierbij vele kaarten waarop geen contributiebedrag is vermeld. Kamens het Partijbureau vragen wij onze leden de kaarten waarop geen bedrag vermeld staat, niet voor contributiebetaling te gebruiken, omdat bij de verwer king van de kaarten moeilijkheden kunnen ontstaan. Binnen zeer korte tijd ontvangen de leden nieuwe kaarten. De contributie is voor dit jaar ongewijzigd gebleven n.l.: voor gezins hoofden f.8.- en voor de overige gezinsleden f.4. Ben gezinsabonncment (man vrouw) kost f.12.Bejaarden on studenten kunnen lid zijn voor f'.4. Wijkt men van de algemene regel af (bejaarden, studenten, 3e of 4e lid per gezin) dan gelietee men de acceptgirokaart ook niet te gebrui ken, maar op de gewone wijze te betalen via bank of giro, met bovenstaan- Zij^er^p^ft terrein moeilijkheden, wend U dan tot een van de bestuurs leden, die U hierbij graag behulpzaam willen zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1