IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 8 no. 12. 24 Januari 1969. Parochie H. Qda. 3e Zondag na Briekoningen. Zondag: 7.30 uur leesmis voor Thomas Michels, 8.45 uur maandienst voor Maria van Soest-Swinkels10 uur Hoogmis voor de levende en over leden leden van de Boerenleenbank, bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan, 11.30 uur leesmis voor de parochie. Maandag: 8 uur weekdienst voor Jacques Janssen. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Leonard Maessen. ensdag: 8 uur leesmis voor de overledenen van de fam. Rongen. uonderdag:19 uur avondmis, maanddienst voor Piet Verheyen en Maria Litjens Vrijdag: 8 uur geen mis? 2 uur nm. huwelijksmis voor het bruidspaar Jans sen - Classens, 3 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Goemans - Rooyakkers Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Stoffelen Kroon. Misdienaars Zaterdag Zondag: 19.30 uurde Wit - Arts 7.30 Bos - Janssen 8.45 Janssen - Cox 10 van Asten - Spreeuwenberg 11.30 Winnen - Clerkx. Jongerenkoorcarnavalsavond is er a.s. Zaterdag 25 Januari GEEN repetitie van het jongerenkoor. Be eerstvolgende repetitie is op Za terdag 1 Februari na de avondmis in het Gemeenschapshuis. Gaarne willen we nog een beroep doen op jongens waarvan de stem "gebroken is om het jongerenkoor te komen versterken. Blijf nu eens niet achter, maar eg de daad bij het woord. Als je intresse hebt, kom dan op 1 Februari naar de eerstvolgende repetitie. Je zult er geen spijt van hebben. OudercomitéOp 20 Januari 1969 had in zaal Bos te IJsselsteyn een bijeen komst plaats tussen het oudercomité en het onderwijzend personeel van dc R.K. Lagere school. Boze bijeenkomst had tot doel door een onderling gcspr.k te komen tot een verantwoorde sexuele opvoeding van de schooljeugd. Baar tijdens voorafgaande besprekingen over dit onderwerp geen^definitie antwoord werd gevonden op de vraag, op welke wijze deze opvoeding c.q. voor lichting van de jeugd diende te worden gegeven, was voor deze avond als spreekster uitgenodigd mevr.Remmen - Rijs uit Venray. Deze spreekster kan terzake als deskundige worden beschouwd, aangezien zij reeds jaren op di- vorse scholen, ouderavonden enz. spreekbeurten over dit onderwerp heeft v~r- zor^-d. Tijdens haar betoog werd door Mevr.Remmen gesteld dat in eerst in stantie de ouders zelf dienen te zorgen voor een juiste opvoeding op s3xu- ecl gebied van hun kindoren. Eerst nadat een gesprek hierover met de oudurs was gevoerd, kon, na verkregen toestemming der ouders, worden bezien m ho-, verre een aanvullendeopvoeding op school gegeven kan worden. In verband hiermede besloot dc vergadering in de maand Maart 1969 een bi3cenkomstte beleggen, waarop alle ouders van IJsselsteyn worden uitgenodigd. Beze is ge pland op 10 Maart 1969. Op deze ouderavond wil Mevr. Remmen een uiteenzet ting geven over een juiste opvoeding van de kinderen door de ouders en daar aan gekoppeld haar zienswijze over het geven van eun aanvullende opvoeding op sexueel gebied aan school. zie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1