IJS S EL STEUN S NIEUWSBLAD 29 November 1968. jaargang no. 4- Parochie H. Oda. Eerste zondag van de Advent, Zondag: 7o30 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens, besteld door de buurt. 8.4-5 uur leesmis voor Michiel Jeurissen besteld door de Boeren bond. 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Antoon Janssen en Maria Winnen. II.30 uur leesmis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Martin Bus en echtegenote, en Wim Bus. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Francisca Cleophas - Sprecuwenberg. Woensdag: 8 uur leesmis voor Willem Vollenberg en overleden familie. Donderdag:19 uur avondmis, leesmis voor Peter Jo|j. Rongen. Vrijdag: eerste vrijdag van do maand, 8 uur leesmis voor Martinus Arts on Anna Arts - Jansson. Zaterdag: 19o30 uur avondmis, leesmis voor de overleden ouders Janssen-Heiligers. Misdienaars Zaterdag: 19*30 uur, Janssen - Cox. Zondag: 7-30 uur, Sprecuwenberg - van Asten 84-5 uur, Winnen - Clorkx 10 uur, de Wit - Arts II.30 uur, Bos - Janssen. Intocht St.Nicolaas. Intocht 1 Dcc.bezoek aan scholen 5 Dcc. Zondag 1 December a.s. maakt St. Nicolaas zijn intocht in IJsselsteyn. Tussen kwart voor 3 en 3 uur arriveert de Sint met zijn knechten bij cafe H. van Asten. Vooropgegaan door ruiters te paard en begeleid door feestelijke klanken van de fanfare gaat de 'Sint naar hot Gemeenschapshuis. De stoelen die aan de zijkanten in de zaal worden geplaatst zijn alleen voor de moe ders en vaders, niet voer de jeugd. Aan het einde van zijn bezoek deelt St.Nicolaas oen tractatie uit aan alle kinderen, die nog niet op de lagere school zitten. Dus ook do kleuterschoolkindoren (omdat ze zo braaf zijn), mogen een tractatie bij St. -^i col aas komen halen. onderdagmiddag 5 December a.s. ongeveer half 2 komt de Sint naar de beide scholen. Het eerst naar de kleuterschool, daarna komt hij naar do gymnastiekzaal van de lage re school, waar hij eerst de laagste 3 klassen bezoekt, en dan de hoogste 3 klassen. Ouders, die gaarne bij het bezoek van St. Nicolaas aanwezig willen zijn, zijn zowel in de kleuterschool als in de lagere school van harte welkom. Wilt U dan a. u.b. geen kleine kinderen van thuis meebrengen. Bibliotheek. n Zondag a.s. 1 Dec., is de bibliotheek na de Hoogmis, dus niet na de laatste mis, geopend tot een half uur daarna. Dinsdag a.s. is do bibliotheek geopend van half 7 tot half 8 uur. Toekomst der bibliotheek. Zoals de leden der bibliotheek wel zullen weten betrekt 011de parochiebibliotheek de boeken van de Centrale Bibliotheek uit Venray. De boeken worden één soms tweemaal por jaar verruild met boeken van andere kerkdorpen. Een veel geuite klacht, welke wij dikwijls vernemen van de leden is, dat er nooit wat nieuws komt. Vermoedelijk zijn veel dezelfde boeken in omloop. Door subsidievoorschriften zal het verstrekken van boeken via Venray ophouden. In Venray wil men een bibliobus (zeer duur) naar de kerkdorpen laten komen, welke dan op oen bepaald uur in de week een kerkdorp bezoekt. Van onze kant zien wc weinig heil in een bibliobus en hadden we gedacht om mot een redelijke subsidie van gemeentezijde en uit plaatselijke inkom sten te komen tot oen goede opbouw van oen eigen parochiebibliotheek, zoals die voor 3 jaar bestond. Bezien we het aantal boeken,dat 4 jaar geleden in do wintermaanden gemiddeld werd uitgeleend aan volwassenen, en nu, dan zijn de getallen ong.4.0 per week toen, en 5 gemiddeld per weck nu»Inmiddels werd de huur per 1 Jan.'69 opgesogd door Venray. Per 1 Jan. a.s. moeten dan ook alle boeken terug zijn, en zal er afge wacht moeten worden,wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1