w IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 33 jaargang no. 3 22 November 1968i Parochie H. Oda< Zondag: Maandag: Dinsdag: 24e en laatste zondag naPinksteren. 7-> 30 uur leesmis voor herstel van een zieke, 8.45 uur jaargetijde voor Theodora Winnen - Holtermans, 10 uur Hoogmis voor de overleden ouders Peeters - van -Asten, 11.30 uur Jongerenmis voor d® parochie. 8 uur leesmis voor de overleden ouders Scheers - van Beek. 8 uur weekdienst voor Michiel Jeurissen. Joensdag; 19 uur avondmis, voor de levende en overleden leden van de L.V.B. Nonderdag:Feest van de H.Oda, patrones van de kerk, 19 uur avondmis, maanddienst voor Maria van Soest - Swinkels. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Zaterdag: 19-30 uur avondmis, jaargetijde voor Anna Smits-Weys, en haar zoon Antoon. MisdienaarsZaterdag 19-30 uur: Bos - Janssen Zondag 7-30 Janssen - Cox. 8.45 van Asten - Spreeuwenberg 10 o Winnen - Clerkx. Pepetitie Jongerenkoor. Ne repetitie is deze weck niet op zaterdagavond na de avond mis, maar op Zondag 24 November om 10 uur v.m. in het Gemeenschapshuis. Zegt het voort aan andere loden van hot koor. Om 11.30 uur volgt dan de jongerenmis. St.Nicolaasintocht. Zondag 1 December komt St. Nicolaas naar IJssclsteyn. Om onge veer 3 uur nra. zal hij bij cafe H. van Aston arriveren, alv/aar hij wordt afgehaald door do fanfare cn do ruiters, voor zijn tocht naar het Gemeenschapshuis. Hier zal •St. Nicolaas een uurtje bij dc kleinen en grote vertoeven. Tot slot van zijn bezoek deelt St. Nicolaas persoonlijk aan alle kleine kinderen, die nog niet op de lagere school zijn, (dus ook aan de kleuterschooMeinderen) een tractatic uit. Op donderdagmiddag 5 December komt St. Nicolaas nog een extra bezoek brongen aan de lagere- en kleuterschool. Ouders, die belangstellen aanwezig te zijn mogen gerust naar dc scholen komen. Bibliotheek. Zondag is de openstelling na do Hoogmis tot oen half uur daarna. Ook op dinsdag is dc bibliotheek geopend, en wel s'avonds van half 7 tot half 0 uur. Op woensdag 27 November, dus niet op 28 November zoals in hot programma staat vermeld, hebben wij onze jaarlijkse feestavond. Het programma ziet er als volgt uit: 7 uur H. Mis in de parochiekerk, 8 uur gczamelijke koffietafel in het Gemeenschapshuis, ongeveer 9 uur het blijspel "De geleende Vrouw" opgevoerd door de leden van de ruiterclub "Dc Pijts" uit Grubbcnvorst Willen de leden aan de contributie denken, f.12.50 per lid. De leden die het boek je besteld hebben "Wie veel weegt veel waagt" dit met de vergadering afhalen. 1De hofka.pcl van "De Peelreus" zal morgen, zaterdag 23 Novem ber deelnemen aan een blaaskapellen-concours in Vortum-Mullcm. De hofkapel zal uit komen in de 2e afdeling, en moot optreden om 20.- uur nm. Hopelijk zal deze eerste deelname aan een concours met succes worden bekroond. Jongens, veel succes. AAM* WW* L.V.B.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1