15 November 1968, jaargang 8 no. 2 Parochie H. Oda. 1^-e Zondag na Pinksteren, Zondag: 7»50 uur leesmis voor Francina Cleophas - Spreeuwenberg, 8.^5 uur jaarge tijde voor Adriaan en Frans Kuunders, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Antonetta Smeets - Vergeldt, 11.30 uur leesmis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Dinsdag: 8 uur weekdierst voor MichielJeurissen. V/oensdag: 8 uur maanddienst voor Peter Joh. Verlinden. Donderdag:19 uur avondmis, H. Mis voor de levende en oberleden leden v.h.Kerkkoor Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Michiel Jeurissen, 2 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Verhaag - Janssen. Zaterdag: 15.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Cox - Ressen, 19.30 uur maand dienst voor Anna Maessen - Mooren. Misdienaars: Zaterdag: 19.30 uur: de Wit - Arts Zondag: 730 Bos - Janssen. 8.A5 Janssen - Cox. 10 o van Asten - Spreeuwenberg. II.30 Winnen - Clerkx. Lagere school. up initiatief van de functiegroep kathegese van het dekenaat Venray wordt er voor de lagere scholen in de gemeente Venray weer een godsdienst-vergade ring belegd, en wel op Donderdagmorgen 21 November a.s. Daar ook het onderwijzend personeel aan deze vergadering moet deelnemen, kan er donderdagmorgen geen school zijn. ^Donderdagmiddag is er wel school. De midöagschooltijd begint gewoon om k\-/art over éón. Contactavonden. De beide kijk- of contactavonden zijn weer achter de rug. Ze. zijn zoals steeds, weer buitengewoon geslaagd. Vele ouders, vooral zij die kinderen heb ben in de hogere leerjaren, hebben kennis kunnen maken met de onderwijsvernieuwing "m de. zakenvakkongroepswerk etc. Op de komende ouderavond zal hierover nadere uitleg gegeven worden. Gaarne danken wij U voor Uw komst cn voor Uw grote "belangs telling voor hot werk op onze school. Bibliotheek. De bibliotheek is zondag na dc Hoogmis, tot een half uur daarna ge opend. Ook op dinsdagavond kunt U boeken komen halen van half 7 tot half 8. Comité "IJsselstcyn". Mede namens ons dorps-raadslid Dhr, II. Jenniskens, nodigt "Comité IJsselstcyn" de inwoners van ons dorp uit, aanwezig te willen zijn bij hot bezoek van de edelachtbare Heer Drs. Schols, als nieuwe Burgemeester van Venray. Voor IJsselstcyn is dit bezoek vastgesteld op Zondag 17 November a.s. om 15.^5 uur in het Gemeenschapshuis. Gaarne zouden wij zien dat zoveel mogelijk inwoners van hun belangstelling blijk ga ven. Daar onze nieuwe Burgemeester die dag allokerkdorpen van Venray zal bezoeken, is het tijdstip van vertrek reeds om 16.30 uur. Daarom zouden wij U bolcefd willen verzoeken, tijdig aanwezig te zijn. Do diverse verenigingen van IJsselstcyn zijn bij afzonderlijk schrijven verzocht, middels een afvaardiging acte de presence te geven. De fanfare zorgt voor een muzi kale omlijsting. I-I.B.L. - K-P. J. Op dinsdag 26 November houdt do M.B.L.-K.P.J. een dropping. Ook niet leden kunnen aan cb dropping deelnomen. J Opgave voor 2k November 1968, bij Jeanne de Weert, of H. Potten.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1