i November 1968. jaargang 7 no. 52 Parochie H. Oda. 23e Zondag na Pinksteren, Viering van Allerheiligen. Zondag: 7-30 uur leosmis voor de parochie, 8» k'ö uur leesmis voor de familie van Schijndel -- Thijssen., 10 uur Hoogmis voor Hendrina van Vegchel - Ewals en Arnold Bekxkens, 11,30 uur leesmis voor de Duitse bezoekers van het kerkhof, 3 uur Allerzielendienst en processie naar het kerkhof. Maandag: 8 uur H. Mis, jaargetijde voor Louis Custers. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Willem Vollenberg en overleden familie. Woensdag: 8 uur weekdierst voor Michiel Jeurissen. Donderdag:19 uur avondmis, leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Janssen.Martens, irijdag: 8 uur leesmis voor Wrlhelmina Pouwels - Peeters, 11 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Verkoeyen - Martens. Zaterdag: 19-30 uur avondmis, maanddienst voor Harrie Stiphout. MisdienaarsZaterdag 19.30 uur: van Asten - Spreeuwenberg. Zondag 7 «30 V/innen - Clerkx 8,^3 de Wit - Arts 10,-- Bos - Janssen 11.30 Janssen - Cox Bibliotheek^ bibliotheek is geopend Zondag a,s. na de Hoogmis tot een half uur daarna, en op Dinsdag 5 November van s'avonds half 7 tot half 8. l. Vanaf maandag K November zal de schoolbus weer rijden. Alleen op dinsdag zal één groep kinderen s'middags later thuiskomen omdat er dan maar één bus rijdt. Contactavonden lagere schiuol. Peeds nu delen wij U mede dat dc eerste serie kijk- avonden van dit schoolj aar worden gehouden op Maandag 11 en Dinsdag 12 November a-s. De kinderen krijgen hierover nog bericht mcc naar huis. 111Op zaterdag 9 November wordt er een uitwisseling gehouden met de K-P.J. afd.. Best. Onze gasten komen s'middags em half 2 aan, cn dan volgt or een ge zellige middag in hot Gemeenschapshuis. Wij vertrouwen cr op dat jullie allemaal komen, en ccn gast mee naar huis wilt nemen,(dit is van 17»- tot 19*- uur), s' Avonds om 19 uur is cr ccn dansavond in hc"1". Gemeenschapshuis, met het orkest: "The Lonely Birds". F c? n f ar c 1 Onze dorpsfanfarc "Dc Peclklank" zal op Zondag 13 December a.s. deelnemen aan dc wedstrijden om hot Limburgse kampioenschap in dc lagere afdelingen, welke te Echt gehouden zal worden. Onze muzikanten zullen als enigste Noord-Limburgse fan£arc in dc lc afd. proberen een goed figuur te slaan. Op het bondsc^co""^ to Me^sclo werden destijds 28^4" pun ten behaald, daarom ook deze afvaardiging, maar um in Echt een kampiocHswimpcl tc behaion zal het puntenaantal nog vol ^"ïgzins hogci- moeten zijn.Dus heren-muzikan ten, zet Uw beste bcentgc voor, of Uw grote inzet om dit te bereiken thans op de eerste plaats, repeteer thuis, cn mis als het kan geen enkele repetitie, dan is succes niet uitgesloten, Carnavalsvereniging: ACTIE: "HET PAK VAN SWIEBHR" zic elders.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1