io October 1968. jaargang 7 no. 49 Parochie H, Oda„ 19e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis uit dankbaarheid, 8»30 uur leesmis voor Harrie Goumans, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Pierre en Harrie Janssen. Maandag: 8 uur leesmis voor de Parochie. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Piet Vcrheyen en Maria Litjens, besteld door de buurt. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Antoon van Asten. Donderdag:19 uur avondmis, weekdiens+ voor Maria van Soest- Swinkels. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Zaterdag: 19.30 uur avondmis, jaargetijde voor Peter Joh. Philipsen. )eze week is vrijdag de z.g. offervrijdag. De bedoeling hiervan is dat men op deze vrijdag zich iets ontzegt dat men als offer ten goede wil laten komen aan de missie. A.Sc zondag is de wcreldmissiezondag met collecte voor de verbreiding van het geloof Misdienaars: Zaterdag: 19*30 uur, de Wit - Arts. Zondag: 7 hos - Janssen. 8.30 Janssen - Cox 10 van Asten - Sprecuwenberg. GezinsbijdrageAfgelopen zondag zijn nog niet alle zakjes van de gezinsbijdrage te rugontvangen* Daarom zal ook morgenavond, en zondag 13 October de bus nog eens in de kerk worden gezet. Mogen we vertrouwen dat de nog achtergebleven zakjes dan in de offerbus zullen worden gedaan. Bij voorbaat dank. Ook kunt U het zakje eventueel in de brievenbus van de pastorie doen. 3ibljothcixv.. Zondagmorgen is de bibliotheek geopend na de Hoogmis, tot een half uur daarna. Dinsdagavond is dc openstelling van half 7 tot half 8 uur. -nc^ere scnoox. a. s. har.f s tvacan tie is van Maandag 21 October t/m Vrijdag 23 Octo- oer, een hele week dus. De bestellingen van de kinderpostzegelactic bedragen in IJsselsteyn het bedrag van f. 878.30. J13TI3 IB L _ii1 Op 9 November 1968 wordt er een uitwisseling gehouden met de K.P.J afd. Best. Bij voldoende deelname wordt cr op 9 Januari 1969 con excursie gehouden naar de Hei- ncken bierbrouwerijen in s1Hcrtogenbosch, cn naar het Evoluon in Eindhoven. Opgave vóór 1 November bij een van de bestuursleden. L V 13 -1 Op woensdag 23 October zal weer dc dropping gehouden worden. Degenen die mee willen doen, kunnen zich opgaven vóór 20 October, tel.04-930 2019» De kosten bedra gen f.3.50 per deelnemer. F an f ar c Onze dorpsfanfare zal a.s. Zondag 13 October deelnemen aan de grote October feesten te VJiere (België), 30 km. achter Antwerpen, welke aldaar voor het 13e jaar worden gehouden, en waaraan jaarlijks door ruim 330 corpsen ofvgroepen wordt deelge nomen, en ruim 350.000 bezoekers trekt. Ons corps met de gehele bezetting, muzikanten en drummers, vergezeld van hunne dames v/orden om 10.30 uur vm. aldaar opg ewacht door een commissaris, daar de grote optocht om 11 uur aanvangt. De reis zal met 2 bussen van de Zuid-Ooster plaats hebben,welke om 7o0 uur vm. aan het Gemeenschapshuis zijn. Leden., vergeet Uw instrument en papie ren niethopelijk zijn allen tijdig aanwezig.Het bestuur wenst U allen een gezellige dag toe.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1