IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD k October 1968. jaargang 7 no. ^8 Parochie H. Oda. l8e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor Maria Thijssen - Derks, 8.30 uur maandienst voor Piet Verheyen en Mria Litjens., 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Harrie Haes- sen, Maria Maessen - Mans en Jac. Maessen. Maandag: 8 uur leesmis voor de parochie. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Francina Cleophas - Spreeuwenberg. V/oensdag: 8 uur maanddienst voor Harrie Stiphout. Donderdag:19 uur avondnis, weekdienst voor Maria van Soest - Swinkels. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Fleurkens - van Staveren. Zaterdag: 19-30 uur avondmis, gesticht jaargetijde voor Poter Joh. Philipsen. misdienaarsZaterdag 19.30 uur: Clerkx - V/innen. Zondag 7 do Uit - Arts 8.3O Bos - Janssen. 10 o Janssen - Cox. Gezinsbijdrage. Denkt U dit weekend aan de gezinsbijdrage. De zakjes zijn de afge lopen week teogczonden. U kunt deze in de offerbus deponeren morgenavrnd en zondag 6 October in de kerk. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking en Uw bijdrage. Xj V 13 111 Maandag 7 October, 7-30 uur nm. kienen bij H. van Asten. Op maandag 7 October zullen alle lessen van do knipcursus niet doorgaan. Willen do leden die gaan zwemmen, a.s. donderdag betalen. Damesgymnastiekclub. o uA.s. maandagavond gymnastiek, van o tot 9 uur, o.l.v. de Heer cldens. Tuinbouwvcreniging. oin kot vervolg wordt niet meer op vaste dagen naar de veiling gerednn. Leden, die producten te leveren hebben worden -verzocht tijdig contact op te nomen mot de secretaris, zodat voor zoveel mogelijk gecombineerd vervoer lan worden gezorgd. Zuigclingonburcau. 42In de maand October is hot zuigclingonburcau dc- dorde en vijfde donderdag, dus resp. 17 en 31 October, opengesteld. 1Ootdui/unver^ni^ia^. yiucht Chatclet, 22 September L968, los 8.20 uur, aankomst le duif 9.53»20 uur, laatste duif 10.63.03. J. Cox: l-7-13e prijs. J. Custers: 2-3c prijs. G. Linders: 4t15-16-17-22c prijs. Th.ïcunisscn: 5-3e prijs. II. van Ass: 6-19o prijs. M. Janssen: 9-20-2^+e prijs. H.Jans sen: lO-ll-l^fe prijs. II. Houben: 12e prijs. P. do Lauw: l8-21o prijs. A. Rongen: 23e-- prijs. Aankomst Chatelet, 29 September 1968. Jonge duiven. Oude duiven. II. Janssen le prijs P. Cox: l-2e prijs. J. Custers: 2-^-3e prijs. Gcbr. Pouwels: 3-De prijs. II. Janssen: 3e prijs. M. Iloubon: kc prijs.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1