IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 23 =H jaargang 7 no. 47 27 September 1968» Parochie H. Oda, Zondag: Maandag Dinsdag V/oensdag: 17e Zondag na Pinksteren. 7 uur leesmis voor dé parochie, 8.30 uur jaargetijde voor Renier, Anta- netta en Jo Swinkels, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Petrus Claessens, Mathilde van Megen en hun dochter Maria. 8 uur weékdien-st voor Johannes van Deursen. 8 uur leesmis voor de overleden familie Coenen - Spreeuwenberg. 8 uur leesmis voor de overleden ouders Janssen - van Lipzig, 19-30 uur avondmis voor de L.V.B.bij gelegenheid van moederdag. Donderdag:19 uur avondmis, woekdienst voor Maria van Soest - Swinkels. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Zaterdag: 19 uur avondmisjaargetijde_voor Antoon van Asten. A.s. zondag zal pater Claessens uit Oirl.n komen preken over zijn missie, en daar bij een collecte houden. wij herinneren er nog eens aan dat het"de~bedccling is dat de kinderen minstens een maal per week naar do mis komon, en wel op Woensdag. 13.30 uur, van Asten - Spreeuwenberg. 7 Winnen - Clerkx. 8-30 de Wit - Arts. 10 Bos - Janssen. Autoz-gcning. bondag 29 September 1968, zal na de Hoogmis weer de auto-:, bromfiets-, en tractorenzegoning plaats hebbeu. Misdienaars: Zaterdag: Zondag: ezins jljrage i rege mg. loop van de volgende weck zullen we degenen die de gezinsbijdrage per jaar doen om de bijdrage over 1968 vragen. Evenals voorgaande ja ren is het gebruikelijk om de jaarbijdragen aan het einde van het 3o kwartaal te ragen, terwijl ook degenen die het inschrijfbiljet ofwel oningevuld, ofwel hele maal niet hebben ingezonden om een bijdrage in dc gezinsbijdragcrcgeling zal worden gevraagd. De boerenleenbank zal dc bijdragen van degenen die hiertoe opdracht heb ben gegeven in de loop van de volgende week afschrijven van de rekening. Degenen die een zakje krijgen toegezonden willen wc vragen om do bijdrage op zondag 6 Octo ber in de dan te-'plaatsen offerbus in dc kerk doen. Mogen we vertrouwen dat dit jaar een bijdrage van alle aangeschrevenen zal worden ontvangen. Bij voorbaat dankt het kerbestuur reeds allen voor dc bijdrage. engere se, 00 Dinsdag 1 October a. s. -begint de kinderpostzegelactic. De kinderen van de 6e klas nemen aan deze actie doel. TTanaf 12 uur zullen ze bij IJ aan de deur kunnen komen om U tc vragen een zakje postzegels en/of een mapje kaarten te bestol len. Uw bestelling wordt door hen genoteerd, en. in Novcmcber zullen de bestellingen afgeleverd worden. U moet hen dus nog geen geld meegeven. Reclassering. loop van deze v/c"ek worden per post de zakjes van de reclasse ring thuis bezorgd. Eind deze week, begin volgende week worden deze door leerlin gen van dc 6e klas bij U aan huis opgehaald, hopelijk mot wat er in. De kindoren hebben een legitimatiebewijs in do vorm van een 3 hoekig kaartje bij zich. Kinderen zonder dit kaartje s.v.p. geen zakje meegeven. fi^kliotncpkdinsdag a.s. geopend van half 7 tot half 8 uur nm. Zondag is or geen openstelling.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1