IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 20 September 1968. (SargSng 7 flO.46 Parochie II.. Oda. l6e Zondag na Pinksteren. Zondfeg:. 7 «nr leesmis voor de parochie, 3.30 uur leesmis voor Harrie Goumans, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Maria Verhoeven en overleden.familie. Maandag:- 8 uur maanddienst voor Anna Maessen - Mooren. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Peter Joh. Verlinden, Woensdagr o uur leesmis voor overleden ouders Nellen - Putten. Donderdag:19 uur avondmis, weekdienst voor Piet Verheyen en Maria Lit-jens. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Maria van Soest - Swinkels. Zaterdag: 19*30 uur avondmis, leesmis voor Anna Janssen - Smeets. Misdienaars'r Zaterdag,. 19*30 uur: Cox - Janssen Zondag; 7 uur: van Asten - Spreeuwenberg, 8.30 uur: Winnen - Clerkx 10 uur: de Wit - Arts. Voor de goede orde tijdens de diensten in de kerk zouddn we de volgende richt lijnen willen geven. Als de Priester binnenkomt gaan we staan en blijven staan tot na dc Gloria. Dan zitten tot aan hetvevangelie waarbij wc gaan staan. Na het evan gelie, weer zitten tot na de Sanctus'(heilig, heilig,, heilig), dan staan tot na de consecratiewoorden, dan zitten. Na de communie gaan we staan bij:„het slotgebed en de zegen. Degenen, voor wie het opstaan enz. lastig is, kunnen natsiurlijk geduren de do hele H. Mis zitten blijven. Tevens zouden we nog eens willen vragen om allen moe. te doen d.w.z,, flink hardop de antwoorden mee te bidden en mee te zingen. Morgenavond tijdens de avondmis, en zondagmorgen om 8.3C uur zal de nieuwe zang bundel in gebruik worden genomen. Deze bundel bevat naast de reeds bekende gezan gen ook 23 nieuwe gezangen, en deze zullen .geleidelijk worden ingestudeerd. Moge deze nieuwe zangbundel oen aansloring zijn om nog iets moer dan anders mcc te zin gen in de kerk. Verder willen wc wijzen op de nieuwe tekst bij de aanhef van de"profatie"welke in het nieuwe zangboekje staat aangegeven en die voortaan zal worden gebruikt. Tenslotte mogen wo verzoeken om do boekjes zo zuinig mogelijk te behandelen zodat dezo weer geruime tijd mee kunnen gaan. Ten behoeve van degenen die naar een mis gaan waar geen liederen worden gezongen hieronder dc nieuwe tekst bij de aanhef van de "prefatie": Veranderd is het laatste van de drie antwoorden bij deze aanhef. In plaats van het is goed en passend" antwoorden we voortaan: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAAR DIG." 0p donderdag 26 September 1968, wordt de jaarvergadering gehouden in zaal Bos, aanvang 20.00 uur nm. Op deze vergadering wotdt het winterprogramma besproken en nieuwe bestuursleden gekozen. Verder wordt do avond gevuld met kienen. Tevens is er gelegenheid om te voldoen aan de jaarlijkse contributie a f,7«50. Nieuwe leden die vóór 1 Jan.'69 13 j aar worden zijn van harte welkom. 1-icdische.jnissiezusters. Do damos van dc "Vriendenkring van dc missiezusters" zul len in dc komende wéken, namens de medische missiezusters bij U aan huis een bij drage komen vragen voor de ziekenzorg in de missie. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw bijdrage. Ti

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1