USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 23 Augustus. 1968, Parochie EU Odat jaargang 7 no. 12^e Zondag na Pinksteren. Maandag; Dinsdag: 7 uur leesmis voorde parochie, o„30 uur jaargetijde voor Maria Ver hoeven en overleden familie, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Johan na v.d, Weyer - M&hten's eh Cat'h'arina v.d» Weyer» 8 uur leesmis voor Antoon Janssen en echtgenote. 8 uur" weekdienst voor PetervJoh» Verlinden. Woensdag: 8 uur leesmis vpcr Gerardus Vergeldt. Donderdag:19 uur maanddienst voor Peter Joh. Verlinden. Vrijdag; 8 uur leesmis voor de overleden familie Keysers - Smeets. Zaterdag: 19»30 uur weekdienst .voor Peter Verheyen en Maria Litjehs. Miedienaars: gaterdag: 19»30 uur, van Asten - Spreeuwenberg» Zondag: 7 Winnen - Clerkx 8.30 de Wit - Arts 10 Bos - Janssen. •Contactavond. _0 0 ^<Sa woensdag 2o Augustus, om o uur nm. -zal xn het Gemeenschaps huis, de derde en laatste contactav.ond met- de Duitse jeugd gehouden worden. Daar dit weer de afsluiting is van het verblijf der duitse jongeren in IJssel- steyn, zal aan deze avond weer medewerking verleend worden door de fanfare» Wij zullennhet op prijs stellen, als vele jongeren en ook ouderen van hun be langstelling zouden blijk geveh. PROVINCIALE WIELERKAMPIOENSCHAPPENA -A.s. zondag 25 Augustus zullen xn IJssel- steyn de provinciale wielerkampioenschappen van de R.K.N.W.B. worden gehouden. Om I.30 uur nm. zullen de weöstrijdên beginnen met de aspiranten B, De favo riet in deze categorie is zc-ker Geurts uit Echt. Vervolgens zullen de aspiran ten A, om de begeerde titel gaan strijden. De favorieten hier zijn H.Verrijth Sevenum en H. de Hei uit Hoensbroek. Als derde categorie zullen de Junioren van start gaan, en gezien de uitsteken de vorm waarin de renners -verkeren, mag hier een vinnige strijd worden verwacht. De kanshebbers op de 'titel zijn hier K. Smeets Posterholt, F. Lamber Venlo, M. Schuman, Weert en M. Kesscls Venlo. Als laatste groep zul].en dan de senioren het kampienschap van Limburg trachten te veroveren. Hier zal onze plaatsgenoot G, Keysers zich geducht weren om de begeerde titel en trofee in eigen dorp te houden. Hij zal echter hierbij wor den belaagd o,«a„ door P, Lammens, Beek, P, van. Pol Montfort, M.Verrijth Seve num en Boumans Echt, die ook tot.de kanshebbers behoren. Of onze plaatsge noot j„. Will ems. ook zal deelnemen is op dit moment nog twijfelachtig, daar hij wegens het vervullen van de militaire dienst de laatste 6 we|en geen gelegen heid heeft gehad om te "trainen. We zouden dit jammer vinden, maar gezien de omstandigheden begrijpelijk. Al met al mag op'het thans uitgezette snelle parcours een aantal spannende wedstrijden w-orden verwacht, en het wielercomité hoopt dan ook dat IJsselsteyns publiek in grote getale het parcours zal omzomen. De voorverkoop van kaarten is niet onbevredigend verlopen, en voor Uw steun hiermede reods onze hartelijke dank. Ook reeds vanaf doze plaats hartelijk dank aan de beker-schenkers en premie-schenkers. 'Zi ondag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1