iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 24 Mei 1968. jaargang 6 no. 29 Parochie H. Oda. Zondag na -Hemelvaart. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 9 uur leesmis, waaronder de eerste H .-Communie der kinderen, 10.15 uur Hoogmis voor de overleden familie Lemmens - Weys, 11.30 uur H. Mis. Maandag; 8 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwen- berg. Dinsdag: 8 uur leesmis Voor de familie Arts - Jenniskens. Woensdag: 7 uur leesmis voor Johanna Aerts - Barten, Donderdag:19 uur avondmis voor Gerard Deters. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. Zaterdag: 8 uur gezongen H. Mis, uit dankbaarheid, voor de familie Janssen - Philipsen, 19.30 uur leesmis voor Gertruda Win nen - Arts. In verband met de plaatsruimte verzoeken wij U om de H. Mis van 9 uur op zondag, waaronder de eerste H.Communie is, alleen te bezoeken als men familie is van een der communicanten. De H.Mis van 11.30 uur zal verzorgd worden door het jongerenkoor van de paters van Marienhill. Misdienaars: Zaterdag 19» 30 uur: de Wit - Peet er s Zondag 7 "Bos - Janssen 9 -Gooren - Cox 10.15 van Asten - Spreeuft/enberg De week voor Pinksteren is de z.g. Nederlandse missieweek, waarin we bijzonder bidden voor het werk van onze Nederlandse missionaris sen. Op pinksterzondag zal dan de collecte gehouden worden voor dit doel .E jp.Bio uheck. Zondag 26 Mei, en dinsdag 28 Mei is er geen bibliotheek. 1 Op maandag 27 en dinsdag 28 Mei wordèn de tweede serie kijkavonden van dit schooljaar gehouden. De kinderen.hebben vrijdag een circulaire meegebracht, waarin U kunt lezen op welke tijd wij U gaarna het liefst in dé school verwachten. Op woensdag 29 Mei is het schoolreisje voor de 5© en 6e klassers. De kinderen van de eerste tot en mét de vierde klas hebben dan voormid dag geen school. Ie ouderavond voor de ouders van leerlingen van de 6e klas, welke op donderdag 6 Juni zou plaatsvinden, is verschoven naar Maandag 10 Juni a.s. Kleuterschool. Ti,jde'h"s"~de kijkavonden van de l-agêrë"lichool is ook de kleuterschool open om de ouders, die kinderen op de kleuterschool heb. ben, in de gelegenheid te stellen'een kijkje in de klassen.te komen nemen. U komt toch even II-,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1