IJSSELSTEiJNS NIEUWSBLAD 11 Mei 1968. jaargang 6 no.27 - Parochie H, Qda. 4e Zondag na Pasen. Zondag: 7 uur leesmis voor welslagen van een examen, 8,30 uur leesmis voor Antonette Smeets - Vergeldt en overleden familie, 10 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis. voor Johanna Verlinden - Maassen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten, 3*30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Vogelsangs - Lemmens. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden ouders Wismans-van Vegchel, Donderdag:19 uur avondmis, leesmis voor Marinus van Dijck. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Mathias van Asten. Zaterdag: 19-30 uur leesmis uit dankbaarheid. Misdi£naars: Zaterdag 19-30 uur: van Asten - Spreeuwenberg Zondag 7 Clekx - Winnen 8.30 de Wit - Peeters 10 Bos - Janssen i1 Daar er momenteel van de dinsdagavond-openstelling, om boeken te ruilen, practisch geen gebruik gemaakt wordt, zal er gedu rende de zomermaanden op dinsdag geen Openstelling meer zijn. Wel zal de bibliotheek op geregelde tijden s'zondags na de Hoogmis opengesteld zijn,- Zondag 12 Mei a.s. is de bibliotheek geopend. Lagere schoolvorige week werd vermeld dat de kijkavonden gehou den zouden worden op 20 en 21 Mei a.s. Door omstandigheden moeten deze verschoven wordeh, en wel naar Maandag en dinsdag 27 en 28 Mei a.s. Maandag a.s. (13 Mei) wordt de ouderavond in het Gemeenschaps huis gehouden voor ouders, die een kind(eren) hebben, dat de Eerste H. Communie zal gaan doen. Yoor het gemak geven we U de diverse activiteiten op die de komende weken op het program staan. 13 Mei: Ouderavond voor ouders van eerste communikanten. 14 Mei: Toelatingsexamens van de zesde klassers voor de diverse scholen. 26 Iviei: Eerste H. Communie. 27 28 Mei: Kijkavonden in de school. 29 Mei: Schoolreisje voor de kinderen van de 5© o-n 6e klas(Harderwijk) 31 Mei: Verkeersexamen, practisch gedeelte voor de leerlingen van de zesde klas» 6 Juni: Ouderavond voor de ouders van de leerlingen van de zesde klas( i.v.m. voorlichting aan leerlingen). 9 Juni: Scholenvoetbalt-ournooi 13+14 Juni: Schoolvcrlatingsdagen 6e klas. 16 JuniHernieuwing doopbeloften. 28 Juni-.Laatste schooldag van schooljaar 1967 - 1968.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1