IJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD 4 Mei 1968. jaargang e n0- 26- Parochie H. Oda. 3e Zondag; na Pasen.. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Geurts - Peeters, 10.uur Hoogmis, ge sticht Jaargetijde voor Mathias van Asten en Fetronella Pouwels. Maandag: 8 uur leesmis voor intentie van de familie Vergeldt - de Lauw. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Johanna Aerts - Barten. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Janssen-Heiligers Donderdag:19 uur avondmis, maanddienst voor Harrie Stiphout. Vrijdag: 11 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Marcellis-Janssen. Zaterdag: 19-30 uur leesmis voor de overl. familie Verheyen-Litjens Misdienaars: Zaterdag 19-30 uur: Gooren - Cox. Zondag 7 van Asten - Spreeuwenberg. 8.30 Clerkx - Winnen 10 de Wit - Peeters. Op maandagavond, 29 April 1968 vond in de Lagere school te IJssel- steyn het eerste contact plaats tussen het oudercomité en het Hoofd der School, Dhr. Steverink, in tegenwoordigheid van de Hr.Pastoor. Na een inleidend woord van Dhr, Steverink werd overgegaan tot het kiezen van een voorzitter en een secretaris uit de leden van het ou dercomité. Tot voorzitter werd gekozen Dhr. H. Philipsen, en tot se cretaris Dhr. Giesberts. Hierna kwam achtereenvolgens aan de orde: De eerste H. Communie, de plechtige Communie, en de voorlichting van de schoolverlatende kinderen. Besloten werd om de eerste H. Communie te laten plaatsvinden op Zondag 26 Mei a.s., voorafgegaan door een bijeenkomst van de ouders van deze kinderen, d.eze ouderavond is ge pland op Maandag 13 Mei a.s., doch de betreffende ouders krijgen hier over in ieder geval nog nader bericht. De eerste H. Communie zal op dezelfde wijze plaats vinden als in voor gaande jaren, mogelijk echter met enkele kleine veranderingen in de Kerk, die nog nader bezien dienen te worden. De plechtige H. Communie zal plaatsvinden op 16 Juni a.s. Wat de voorlichting van de schoolverlatende kinderen betreft werd be sloten deze te laten verzorgen door mevr. Hemmen - Rijs uit \/"enray, die dit al op meerdere plaatsen tot volle tevredenheid der ouders heeft gedaan. Inmiddels is ook reeds contact met genoemde mevrouw op genomen, en zij heeft zich bereid verklaard deze voorlichting in IJsselsteyn te geven, De voorlichtingsdagen zullen voor de betreffende kinderen worden ge houden op 13 an 14 Juni a.s. Ook de ouders van deze kinderen zullen van tevoren worden bijeengeroepen, en dan vernemen op welke wijze de voorlichting gaat plaatsvinden. De avond voor deze ouders is gepland op .6 Juni a.s.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1