IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 7 Maart 1968. jaargang 6 no.18 Parochie H. Oda, 2e Zondag van de Yas^"u-.> Zondag: 7*50 uur leesmis. voor de parochie8.45 uur leesmis voor^ de leden van de paardenverzekering, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Willem Spreeuwenberg en Margaretha Vervoort Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden ouders van de Ven-Verheyen. Dinsdag: 8 uur weekdierst voor Anna Maessen - Mooren. Woensdag: 8 uur leesmis voor Herman Berden. Donderdag:19 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Swinkels- Jeuken, Vrijdag: 8 uur leesmis voor Theodora Winnen - Holtermans. Zaterdag: 19»50 uur avondmis, maanddienst voor Mathias van Asten. Misdienaars: Zaterdag: 19,50 uur, Clerkx - Winnen Zóndag; 7»50 de Wit - Peeters 8.45 Bos - Janssen 10Gooren - Cox. Bibliotheek, gpndag a.s» is er wegens omstandigheden geen biblio theek openstelling. Wel kunt U op dinsdagavond van half 7 tot half 8 uur, boeken komen ruilen, T V B 111 Maandag 11 Maart 1968, kienen bij H. van Asten, aanv.7-50 u, i. Algemnne vergadering. De algemene vergadering van de Boerenleenbank zal worden gehouden op Donderdag 21 Maart a.s., aan vang 8 uur nm» Deze vergadering zal in zo vlot mogelijk tempo worden fagewerkt, waarna een forum, waarin een 10 tal leidinggevende perso nen uit het dorpsleven zitting hebben, vragen over allerlei aard zuil len behandelen. Op deze vergadering verwachten wij natuurlijk alle le den, maar om iedereen in de gelegenheid te stellen om aan het forum vragen te stellen', nodigen wij bij- deze reeds alle inwoners van IJsel- steyn uit naar deze vergadering te komen, waarbij we reeds nu medede len dat dit forum zal kunnen beginnen om 9 uur. Aan dit forum kun nen vragen van allerlei aard worden voorgelegd, o.a, gemeentelijke aangelegenheden, vragen op het gebied van de ruilverkaveling, midden standsproblemen, woningbouw, financieringen,, bedrijfsveranderingen enz, enz. Nadere mededelingen volgen nog in IJNB, van de volgende week JPngeren« a.s. zondag 10 Maart is er in het Gemeenschapshuis na de Hoogmis een vergadering van de KVP,-jongeren, Alle politiek- geintereseerde$ zijh op deze vergadering van harte welkom» CarnavalsverenigingDegenen die een rêkening hebben voor de carna valsvereniging, worden verzocht deze voor Zaterdag 9 Maart in te leveren bij P.Reynders, Rekeningen na"die datum, worden het volgende jaar betaald. BOöPPTll F1 Til")Tll^C

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1