15 Februari 1968: jaargang 6no. 15 Parochie H. 07$., Zondag van Sexagesima Zondag: 7*30 uur ieesmis voor de .parochie, 8.4-5 uur jaargetijde voor -.Willem Jacobs,: 10 uur Hoogmis, gesticht j j^argeUi-jde voor Peter Wilmse"Petrönella Litjens., én hun zoon Simon Maandag! 8 uur maanddienst voor Anna Aerts - Bar ten. Dinsdag! 8 uur wëek&iehst voer Anna Maess-en - Mo or en. Woen-sdag! 8 uur weekdr^ijst voor Harrie' Stiphout. Donderdag:19 uur avondmisweekdienst voor Anna Maessën - Mooren, Vrijdag; 8 uur Ieesmis Voor de overleden familie Pousada-Vnusten5 10. uur Huwelijkamis voor bet bruidspaar fhidssen - Ver boeven. Zaterdag:- 19.30 uur avonamisjaargetijde voor Johanna Vérlinden- Saessen. Misdienaars: A-n - Zaterdag: 19« 3'0 uur, Bos - Janssen. Zondag: 7.30 uur, Gooren - Cox. 8.45 uur, v. Asten Spree'uwenberg 10 uur, Clerkx - Winnen. Bibliotheek, zondag 18 Februari a.s. is er geen bibliotheek. Dinsdag 20 Februari is de bibliotheek geopend van savonds half 7 tot half 8. Actie_Zorgenkind. maa]2^ 19 Februari; a;*s. wordt in .Nederland een grote actie gehouden voor het Zorgenkind.-Deze- actie start s'avonds via de televisie, omstreeks kwart over 8 In het gehele land zullen op deze avond de scholen van 9.15 uur tot 10.30 uur nm. zijn opengesteld om financiële giften in .ontvangst te némen. Ook in IJsselsteyn wordt dit gedaan. Op voornoemde datum en tijd is de school geopend. Mocht U op deze avond ook iets willen geven komt U dan naar school om in de 6e klas,.-de klas waar het. lichtaan is,- en al gedurende een week een groot affiche voor het raam hangt. Het'is begrijpelijk, dat voor velen een. extra'verre tocht: naar.de schooi bezwaarlijk isi Derhalve is 'er voor U dë volgende mogelijk heid. Zoudt-II..-toch w/at-willen geveny maar biet speciaal "niet" naar de school willen of kunnengaan'dan kunt" TT uw kind op school iets meegeven (liefst in enveloppe) Op dinsdagmorgen bij het aangaan van de school, kunnen de ...kinderen die wat meegebracht hebben, dit in een doos bij de, toegangsdeuren deponeren. Het wordt dus niet in de klas opgehaald.,dit wordt ge daan om U onder geen enkele morele druk te zetten. Het moet volko men uit vrije wil zijn. Daarom worden er ook geen enveloppen meege geven. Ouders die geen kinderen op de lagere school hebben zitten, zouden oen eventuele financiële gift aan kinderen uit de buurt mee kunnen geven, In dit bericht zult U niet lezen, hoeen waarom en waarvoor deze actie voor het zorgenkind gehouden wordt. Neemt de^r avond eens de tijd om met Uw gezin naar deze uitzending te kijken. Laat ook de kinderen van de hogere klassen van de lagere school ge rust meekijken en oordeelt U dab samen eens of U ook iets zou kun nen doen, Daarom: Maandag 19 Februari s'avonds 8.15 uur kijken naar T.V. actie Zorgenkind.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1