BUIS PUI USSELSTEiJNS NIEUWSBLAD 25 Januari 9968, jaargang 5, t\o<\2. Parochie H. Qda. 4e Zondag na de Verschijning des Heren, Zondag: 7*30 uur leesmis t.e.v. O.L, Vrouw van Altijddurende Bij stand en de H* Gerardus8*4-3 uur leesmis voor Mathias v« Asten, besteld" door de "buurt, 10 uur Hoogmis voor de pa rochie, Maandag: 8 uur leesmis voor Henricus Stiphout besteld door de buurt* Dinsdag: 8 uur weekdierst voor Anna Maessen - Mooren» Woensdag: 8 uur leesmis voor de Overleden familie Vergeldt^-Burgers Donderdag:730 uur- avondmis, weekdienst voor Harry Stiphout. Vrijdag: eerste'vrijdag, en feest van Maria Lichtmis, 8 uur lees mis uit dankbaarheid .voor de familie.. v.Vegchel-Verstappen. Zaterdag: 1 uur huwelijksmis voor het bruidspaar PouwelSpVd. Pas, 19*30 uur avondmis voor de overleden familie Litjens-Pleur- kens. Vrijdag, op het feest van Maria Lichtmis worden voor de mis de kaars en 'gek egend Mi sdi enaar sZaherdag19. 30. uur,, van Asten - Spreeuwenberg. Zondag 7-*.3.0....uur., cierkx - Winnen» G..4,3 uur,, de Wit - Pee.ters* 10 uur, Janssen - Bos. Bibliotheek^ Zondag a#Sé is de -bibliotheek na de^Hoogmis geopend tot een half uur-daarna» Dinsdag is de openstelling s'avonds van half 7 tot half 8. Br3orgen iJ-BLB. gerhaallelijk wordt aan de bezorgers van IJNB. ge vraagd hoe het mogelijk is dat IJNB. niet op vrijdagavondmaar rp zaterdagmorgen wordt bezorgd. Uitdrukkelijk dient dan ook worden gesteld dat IJNB» bezorgd wordt ofwel op vrijdagavond .dan wei pp zaterdagmorgen, ..maar dat dit afhan kelijk" is van de besc'tikbabetijd die- de bezorgers hebben en ook van de weersomstandigheden, Getracht..":wordt evenwel om in - de tijd van bezorging een zo vast mogelijk systeem te hebben* Hopelijk zal deze mededeling enig misverstand uit de weg ruimenj Obk verenigingen dienen hiermede bij hun berichtgevihgen in IJNB, rekening %e houden* Cultureel concours» Dit 'wordt gehouden op dinsdagavond 6 Fe bruari te Oostrum*"-Er wordt een handenarbe/idwedstrijd en een mode show gehouden* Degenen die mee willen gaan moeten zich. zo spoedig mogelijk opgeven bij een der bestuursleden* Als er* iemand is die een toneelschets of een gedicht wil voordragen, kan zij dit opgeven hij het bestuur. Op de op Zondag j.l. gehouden kringcross te Merselo behaalde Oda Pot ten een 1e prijs, en Nelly Vergeldt een 3© prijs. Hierdoor kregen de junioren van IJsselsteyn de wisselheker.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1