SJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD 27 dec. 1967, jaargang 6 no. 8 Maandag Dihsdag: Woensdag': Donderdag: Zaterdag: Misdienaars 7-30 lsm. v. 8.45 lsm. v. 100 Hoogmis 8.lsm. v. d. v. fam. Slangen-Verheyen Maria Hellegers-Cremers Parochie H. Oda IJsselsteyn. Zondag onder octaaf van kerstmis. Zondag: 7-30 lsm. v. d.. parochie. 8.45 lsm. v. Willem Vollenberg. 10.hoogmis v. Math'ias v. Asten best. d.d. Boerenbond. Nieuwjaarsdag. d. fam. Claessens-^Michels, Justinus Koppens, v. d. Parochie, d. overl. fam. Peeters-tferhaegh. 8.gest. jaarget. v. Anna Fleurkens-Pouwels'. 19,avondmis, weekdienst v. Mathias v. Asten. Vrijdag: eerste vrijdag v. d. maand 8 u leesm. uit dankbaarh. v. 19-30 avondmis best. jaarget. zaterdag: 19.30 Clerkx-Winnen zondag: 7-30 De Wit-Feeters. 8.-1-5 Janssen-Bos. 10.Gooren-Cox. Aan alle inwoners van IJsselsteyn. Donderdag 1- jan. is er een kerstavond in het gemeenschapshuis. De.ze avond wordt georganiseerd door de M.B.L. en J.B.T.B. Opgevoerd zal worden het toneelstuk "Het sterretje .van Bethlehem" Dit stuk werd reeds eerder in .IJsselsteyn ten tonele gebracht en. bleek toen een groot suc.ces. Aanvang: 19°30 M.B.L. - J.B.T.B. Saterdag 13 januari is de uitwisseling met Heusden, opgave kan ge schieden bij een der bestuursleden vóór 5 jan. Zaterdag 27 jan. gekostumeerd bal 'in Boekei. Men kan verloofde mee brengen. Bij voldoende deelname reist men per bus. Opgeven voor 15 jan, bij een der bestuursleden. FANFARE DE PEELKLANK Het bestuur van de M.B.L. heeft ons verzocht om een gedeelte van onze repetitieavond van 3 jan. a.s. aan hen af te staan voor een ge nerale repetitie i.v.m. toneelstuk op de kerstavond van de M.B.L. Daarom zal er door de fanfare slechts van 7-9 gerepeteerd worden Wij rekenen op de medewerking van alle leden en hopen dat zij om 7 uur present zullen zijn. PONYCLUB. Zondag 10 uur v.m. oefenen op het oefenterrein. Woensdagavond 19 u theorieles op de Boerenbond. ^BOERENLEENBANK Daar de jaarwisseling op zo'.n ongunstig tijdstip in de week valt, zal de Boerenleenbank op 2 jan. niet gesloten zijn. Evenals vorige jaren willen wij om Uw medewerking vragen om de extra werkzaamheden bij de jaarwisseling zo vlot mogelijk te latên ver lopen. - Mogen wij vragen om de eerste week van januari de bankzaken te beperken tot het strikt noodzakelijke - Om de mutaties op de bank zo beperkt mogelijk te houden wil len wij vragen om de eerste 11- dagen geen boekjes van de kinderen aan te bieden ter bijschrijving van stortingen of anderszins - Spaarpotjes zullen we deze eerste 14 dagen niet ledigen» Bij voorbaat zeggen wij U hartelijk dank voor Uw medewerking in deze en wensen U allen een ZALIG NIEUWJAAR.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1