23 November 1967. jaargang g no.^ Parochie H. Qda. 28e eh laatste zondag na Pinksteren. Zondag: 7*30 uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor Martinus Jacobs en Anna Roelofs, 10 uur Hoogmis voor Ma ria Janssen - Winnen. Maandag: 8 uur leesmis voor Henricus en.Theo van de Ven. Dinsdag: Peest van de H. Oda patrones vande kerk, 18.30 uur lees- mis voor de levondeoen overleden leden van de L.V.B. Woensdag.: 8 uur weekdierst voor Mathias van Asten. Donderdag:1Q uur leesmis voor de overleden familie Claessens-Poels Vrijdag; eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis uit dankbaar -heid voor de familie Deters - Verstappen. Zaterdag: 19*30 uur leesmis voor intentie van de familie Philipsen- Peeters Collecte voor Pater Marcellis. Misdienaars: Zaterdag: Clerkx - Winnen. 'Zondag: 7-30 uur, de Wit - Peeters. 8.45 uur, Janssen - Bos. 10 uur, Gooren - Cox. Lagere school. Gaarne nogmaals heel veel dank voor Uw komst naar school, en voor Uw belangstelling voor het werk van de kinderen op de beide kijkavönden. Op woensdag 29 November a.s. brengen de kinderen de rapporten mee naar huis. Wilt U deze tekenen en door Uw kind op Donderdag of Vrij dag d.a.v. 'weer mee naar school teruggeven. Bibliotheek. r7 - zondag a.s. is cie bibliotheek geopend, en verder weer gewoon op dinsdag, van half 7 tot half 8. St .Nicolaas-collecterT n Het is mogelijk c.at de leerlingen van de zesde klas een enkel huis niet bezocht hebben, voor een gift voor het aan staande St.NicolaasfeestMocht U toch graag wat -willen geven, belt U dan even no.255 en U wordt alsnog eon zakje aangeboden. St.Nicolaasintocht in IJsselsteyn. De jaarlijkse intocht van de Sint vindt plaats op Zondag 3 December as. om half 3- St.Nicolaas heeft reeds laten weten, dat hij zijn Zwarte Pieten-corps speciaal voor IJsselsteyn heeft uitgebreid tot 4. De-beide gitaar-spelende Zwarte Pieten, die vorig jaar op school bij de kinderen zo succesvol waren, zullen er zondag ook bij zijn.Ze studeerden speciaal voor IJs- selsteynse kinderen enkele liedjes in. Verder deelde St.Nicolaas nog mede, dat hij veel kinderen met hun ouders verwacht in de zaal van het Gemeenschapshuis, maar ook zijn de moeders dinsdagmiddag 5 Decem ber op de beide scholen van harte welkom in de klassen. Nadere be richten volgen de komende week in IJNB,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1