IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD OSffl 31 Augustus 196?. jaargang 3, no. 43 Padochie H. Oda, Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 16e Zondag na Pinksteren. 7 uur leesmis voor de parochie. 8.36 uur leesmis t.e.v. de H.Gerardus en O.L. Vrejtw van Altijddurende "bijstand, voor de familie Keysers - Smeets, 10 uur hoogmis, jaar getijde voor Anna Jansse*. - Smeets. 8 uur leesmis voor de ^verleden familie Litjens-Fleurkens 8 uur leesmis voor Peter Johannes van Dijck. 8 uur leesmis t.e.v, de H. Jozef en O.L. Vrouw van Altijd durende Bijstand voor de familie Keysers- vd.Munckhog. 19 uur nm. avondmis voor de familie v>d. Ver-Vprheyen 8 uur leesmis voor de familie Phi 1 ips en-N ijs-s en 8 uur geen H. Mis, 19.30 uur nm, avondmis voor Catharina Stoffeler - Kroon. Misdienaars: Zaterdag 19.30 uur, Spreeuwenberg- van. Asten Zondag 7 Gooren - Cox 8.30 Winnen - Clerivx 10 de Wit - Peeters- •Weekdierst Gooren - C#x. L.V. Voor de leden die mee naar'Wittem gaan vertrekt de dus op 3 September te 7 uur v.m.aan de kerk, en stopt daarna baj Slangen. Op woensdagavond 6 september begint bij voldoende deelname een knip- en naaicursus van eenvoudige kledingsstukken. De cursus be staat uit 6 lessen en begint 8 uur n.m, De cursus wordt gegeven door de leerares Mevr. E. Snijders- van Driel uit Roermond. Opge ven voor 3 September, tel.04930 - 2019. Coliecte^ankerbestrijidinp. In de week yan 2 tot 9 Septemt)er is.de. collecte voor de kankerbestrijding. De zakjes worden dan aan huis opgehaald, Damesjgymnastiekclub. maan&agavond is er weer gymnastiekles onder leiding van de heer Vullings, van 8 tot 9 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bij voldoende deelname, mins tens 30 dames, kunnen we in October weer starten met 2 groepen. B o e r enle enb ank - de3_en mede dat het bestuur heeft besloten cm de spaarrente voor jeugdspaarrekeningen en bedrijfs- en ambtenaren- spaarrekeningen in verband met het vaste karakter van het op dese rekeningen uitgezette spaargeld met ingang van 1 September 1967 te verhogen van 4 naar 4Ï De overige rentetarieven blijven ongewijzigd. DANSEN a.s. zondag DANSEN. in zaal Bos, aanvang 6 uur. Muziek "De Settlers" Beneden 18 jaar geen toegang. Gevonden: 1 knipbeurs, inhouden de geld kaartjes zwembad Venray 1 knipbeurs, inhoudende wielren nersplaatjes speelgoedautotje Rijkspolitie IJsselsteyn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1