IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 8 Juni 1967- jaargang 5 no. 31.. Parochie H. Cda. de Zondag na Pinksteren. Zondag? 7 uur leesmis voor Feter Joh. van Dijck, 8.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Fhilipsen - Groetelaars, 10 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor de familie Jenneskens - Foels. Dinsdag: 8 uur leesmis voor het welslagen van een examen. Woensdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Vollenberg- Verheyen. Donderdag:19 uur n.m. avondmis, leesmis voor de familèè Verheyen- Verstegen. Vrijdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Fhilipsen- Hendriks Zaterdag: 8 uur maanddienst voor Pieter Luyten, 19»30 uur nm. leesmis voor Martinus Strijbos. Fanfare 1937 OJLM-5JL5- Pz§JL2JL.i 1967. Zoals U wellicht reeds weet, zal de fanfare "De Feelklank" a.s. sa terdag 10 Juni een drumbandshow organiseren, wegens het 10 jarig be staan van haar eigen drumband. Deze drumband onder de bekwame lei ding van H. v.d. Vleuten uit Someren, heeft het gepresteerd tot in de afd. Uitmuntendheid op te klimmen, en ja onlangs werd nog bijna promotie gehaald op het concours te Reek. Maar deze mijlpaal is zeker niet gemakkelijk bereikt, als U bedenkt dat er per jaar tussen 70 tol 80 repetities bezocht zijn geworden, hetgeen in deze 10 jaren een aantal repetitieavonden maakt gelijk aan de dagen gedurende twee volle jaren. het bestuur hoopt dat veel inwoners van ons dorp dit beseffeh en waarderen, en daarvan blijk geven door een bezoek aan deze' show te brengen, er zullen 8 a 10 corpsen uit de buurt deelnemen, het een nog fleuriger als het ander, en na iedere beurt van optreden zullen die tamboers gezamelijk, onder de leiding van onze instructeur een mars uitvoeren. De aanvang is bepaald op half acht n.m.na opstelling nabij het Ge meenschapshuis, en voorafgegaan door de fanfare zal dan via Schoolweg, Litsenbergweg, van Beurdenstraatvan MontfortstraatHeidsepeelweg en Jan Foelsweg naar het Schoolplein getrokken worden, waar de show gegeven zal worden,(bij slecht weer in het Gemeenschapshuis)U zult v\/el zeggen onder* de avondmis, dit is met goedkeuring van de z.i/.Heer lastoor. Laat ons daarom afspreken tot kijk, en U allen een prettige avond toe te wensen, groet het bestuur U vriendelijk. Leerlingen afd. fanfare. Deze wee-k zal Dhr. v.d. Heuvel een aanvang nemen met de opleiding"voor muzikant bij de fanfare. Willen degenen die zich hebben ox>gegeven zorgen op DINSDAG 13 Jüni a.s. om 8 uur n.m. aanwezig zijn in het klaslokaal van de 2e'klas van de lagere school.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1