IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 11 Mei 1967- jaargang 5 no.27 Parochie H. Oda. Hoogfeest van Pinksteren. Zondag: 7 uur lees-mis voor Martinus Jacobs en Anna Roelofs, 8-.30 uur leesmis voor Pierre en Harrie Janssen, 10 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 2e Pinksterdag, 7 uur leesmis voor Frans Kuunders, besteld door het personeel van Burgers N.V., 8.30 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen, 10 uur Hoogmis. Disndag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Hellegers - Maas, Woensdag: 8 uur maanddienst voor Pieter Luyten. Donderdag:7 uur nm. avondmis, weekdierst voor Johanna Aerts-Barten. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Adriaan en Frans Kuunders. Zaterdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Fleurkens- Jenneskens, 19.30 uur nm. leesmis voor Peter Joh. van Dijck. Op het Pinksterfeest zal de bus achter in de kerk staan waarin men een offer kan doen voor de Nederlandse Missionarissen» Wij bevelen deze uollebte ten zeerste in Uwe milddadigheid aan. 5* SvlTI f 0 Voor enkele maanden terug heeft het bestuur een oproep ge daan om leerlingen welke onder leiding van Mr. v.d. Heuvel zich in de muziek willen bekwamen, om dan het corps te versterken*, Aan deze oproep is slechts door een zestal jongens gevolg gegeven, daar deze groep te klein is, werd op de jaarvergadering besloten om ook meisjes er bij te nemen, dus meisjes van de hoogste klassen, geef U op, mogelijk komen er dan ook nog jongens bij. Verder maakt het bestuur bij deze bekend dat de afd. drumband op 21 Mei a.s. te Reek (NB.) aan het concours zal deelnemen in de afd. Uitmuntendheid. In de bestuursvacature is op de jaarvergadering als bestuurslid gekozen Dr. L. Bollen. SamespymnastlgkgXub^ Maandag (Pinksteren) is er geen gymnas tiek, deze les is verschoven naar Vrijdag 19 Mei, van 7 tot 8 uur, voor beide groepen. Daarna maandag 22 Mei ook van 7 tot 8 uur voor beide groepen. LWAfLFpJpRhix pe leden worden nogmaals verzocht de bijensuiker te be stellen vóór 15 Mei 1967. Bestellingen die na genoemde datum gedaan worden krijgen een prijs verhoging van 20 cent per kg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1