5 Mei 196?. jaargang 5 no. 26 Parochie H. Oda. Zondag: Maandag Dinsdag.: Woensdag. Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Zondag na Hemelvaart. 7 uur leesmis voor de overleden familie van Vegchel- Ver- heyen, 8 uur K. Mis voor de communicanten, 9 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen - Creemers, 19 uur. Hoogmis voor de paardenvrrzekering. 8 uur leesmis voor Wilhelmina Claessens - Michels. 8 uur leesmis voor de overleden fam. van Ass - Claessens. 8 uur leesmis voor Benier, Jo en Antènetta Swinkels. 7 uur ma. avondmis, leesmis voor Adriaan Ruunders, "be steld door de kaartclub. 8 uur leesmis voor de familie Verstappen - Meyers. 8 uur maanddienst voor Louis Arts, 7-30 uur nm, avondmis, leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Willems - Verheyem Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. Bibliotheek, r, n n - n 7T -1 1 Zionaag 7 Mei is de biliotheek na de hoogmis tot een half uur daarna, geopend. Met Pinksteren,(Zondag 11 Mei) wordt er geen bibliotheek gehouden. Degenen die boeken willen hebben kunnen echter wel terecht op Don derdag voor Pinksteren, (11 Mei). Lagereschool^ Dinsdag a.s. wordt de ouderavond gehouden in het Ge meenschapshuis. De kinderen brengen vrijdag een circulaire mee, waarop het programma vermeld staat. Fanfare r hvenals andere jaren houdt onze fanfare een of tweemaal per jaar een rondgang voor oude matrialen. hr is besloten om a.s. Zaterdag 6 Mei weer een rondgang, te doen, dan kunt U de oude rommel die is mftet de grote poets als afgedankt beschouwd, wordt weer kwijt, vooral oud ijzer en lompen zijn welkom, deze zijn voor ons nogal wat waard. Oud. papier zullen wij ook zeker meenemen, maar dit brengt met 1 of 2 cent per kg. niet veel op. Als U het van te voren bij elkaar gooit kan er vlugger gewerkt wor den. Het bestuur hoopt evenals bij vorige acties- op Uwaller-mede werking, en verwacht weer veel hoop te krijgen, daat dit een flinke financiële steun voor ons is. Verder maken wij bekend, dat' zaterdagavond de jaarvergadering gehou den wordt in het Gemeenschapshuis, aanvang half negen. Gevraagd: n tomatenplukeers of pluksters, voor de vroege genuren of overdag H.J. Peeters, tel.no.363- Te koop: 60 kg. Bintje pootaardap pel en maat 28/33 W. Arts, Timmermannsweg

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1