27 April 1967» jaargang 5 no.25 Parochie H. Oda. pe zondag na Pasen. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Jeurissen - Janssen, 10 uur Hoogmis., gesticht jaargetijde voor Martinus Arts en Maria Arts - Janssen. Maandag: Peest van de H. Jozef Arbeider, 8 uur leesmis voor de over leden familie Claessens - Poels. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Pierre en Harrie Janssen, 10 uur plech tige huwelijksmisvoor het bruidspaar Janssen-Spreeuwenberg. Woensdag: 19»30 uur avondmis voor Willem Pellenberg en overleden fa milie Donderdag:Peest van de Hemelvaart des Heren, verplichte feestdag, 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur leesmis-voor der overleden familie Janssen-Spreeuwenberg10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Petronella van Asten"- PouweIs Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v, H. Hart voor de familie Willems - Verhepen Zaterdag: 8 uur leesmis voor Harrie Vergeldt, 19«"30 uur avondmis voor de familie Heidens - Smits. A.s. zondag is de eerste H. Communie der kinderen. Voor deze plech tigheid zal om 8 uur een H. Mis worden ingevoegd, welke alleen is voor de communicanten en hun familieleden. De volgende mis is dan niet om 8-30 uur maar om 9 uur.. Lagere School nieuws. ux,.omnginnedagvier 1 nglaar koninginnedag dit Jaar op zondag valt, vindt de viering van deze dag plaats op Maandag 1 Mei a.s. Wij hopen er voor de kinderen weer een vreugdevolle mor gen van te maken. De kinderen moeten s'morgens om 9-13 uur op het schoolplein zijn. Vanaf het schoolplein trekt de schooljeugd met de fanfare om het Lo- vinckplein. heen. naar het. terrein bij het Gemeenschapshuis, waar om half 10 de spelen voor de kinderen beginnen. Deze duren tot half 12. Dan volgt de prijsuitreiking (elk kind enn prijsje, dank zij Uw goede bijdrage in Dec. J.l.) en tot slot van de morgen de tractatie. Hinderen van de B.L.C. zijn ook" van harte welkom om deel te nemen. Uw belangstelling; stellen we ze.er. op' prijs. Kom ook eens kijken I I Ouderavond. De ouderavond van de' lagere school zal dit schooljaar ge houden worden op Dinsdag 9 Mei a.s., in het Gemeenschapshuis. Mogen we U vriendelijk vragen deze avond vrij te houden, en weer Uw belangstelling voor de school en haar werk te tonen. - - s*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1