23 Maart 1967- jaargang 5 no. 21 Parochie H» Gda. Zondag van Beloken Pasen. Zondag: 7 uur leesmis voor Gerard Deters8.30 uur leesmisvoor de overleden familie Nellen Rutten, 10 uur Hoogmis voor Johanna Aarts - Bartén, besteld door de buurt. Maandag: 8 uur leesmis voor de parochie. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Eendrikus Hellegers. Woensdag: 8 uur leesmis voor irierre en HHrrie Janssen. Donderdag:? uur nm. avondmis voor zekere intentie. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur m&anddienst voor Louis Arts. Zaterdag: 10.30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Nooyen - Claessens. 7.30.hur nm. avond.rn.is, leesmis voor Adriaan Kuunöers, besteld d.oor de kaartclub. Groene Kruis. Met ingang van 1 April wordt er iedere1eDonderdag van de maand kleuterbureau gehouden. De 2e en Je donderdag blijft voor het zuigelingenbureau. Voor de a.s. moeders wordt er iedere donderdagmiddag van 2.30 - 3o30 uur gymnastiekles gegeven in San Damiano te Venray. Opgave en inlichtingen zijn verkrijgbaar van 1-2 uur op het Groene Kruis te-Venray, tel.no.04-780 - 2169? of hij Mevr. Hendrihks- van Boven, Heidsepeelweg 18. Panfarepe_fanfare roept om leerlingen. Daar het ledental van on ze fanfare, wegens het-bedanken van enkele oudere muzikanten achter uit gaat, vraagt het bestuur dringend om nieuwe leerlingen, en wel vooral onder de jongens van de hoogste klassen van de lagere school. Het bestuur heeft met een naar hun mening geschikt persoon^contact opgenomen, welke zich bereid verklaarde zijn vrije tijd gedeeltelijk beschikbaar te stellen om een groep leerlingen enige muzikale ont wikkeling, vorming en opleiding te geven, d.eze persoon is, U mag het allen gerust'.weten, Mr. van'den Heuvel, onderwijzer aan de lage re school alhier, zelf ook muzikant. Het bestuur, hoopt dat een groot aantal'jongens zich,bij een der be- stuursleden zal aanmelden. U kant wel begrijpen dat deze voorbereiding niet met een paar jongens kan starten, maar met een flink aantal, waarvan na een grondige voorbereiding nog iets zal overblijven, en daardoor de fanfare binnen afzienbare tijd weer wat jeugdige muzi kanten in hun midden kan opnemen. Dus jongens met een beetje muzikaal gevoel, geeft U op, mogelijk wor den sluimerende krachten openbaar tot grotere bloei van onze dorps fanfare

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1