jaargang 3 no. 16 23 Februari 1967» Parochie H. Oda. Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 3e J£ondag_ van__ de Vasten. 7 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Dijck- Derikx, 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Jenniskens - van Dijck, 9 uur leesmis voor Frans Kuun- ders, besteld door het personeel van N.V. Burgers. 10 uur Hoogmis voor de parochie. 8 uur leesmis voor de overleden familie v.d.Pas-Custers 8 uur weekdierst voor Johanna Aerts - Barten. 8 uur leesmis voor de overl. familie Fleurkens-v.Staveren 7 uur nul. avondmis voer Maria Janssen - Winnen, eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor Antoon Swinkels 8 uur leesmis voor Piet Claessens en echtgenote, ien hun dochter Maria. ATTENTIE, ATTENTIE. Het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens In de dagbladen van de landelijke en regionale pers zijn in de af gelopen maanden reeds verschillende mededelingen over het nieuwe reglement verkeersregels en verkeerstekens gedaan. Er zijn in de verkeerswetgeving veel wijzigingen van practische en belangrijke aard aangebracht. De omvang hiervan kan het beste worden aangegeven met te vermelden, dat er naast talrijke nieuwe regels ongeveer GO nieuwe verkeersborden zullen worden ingevoerd. Het nieuwe verkeersreglement is op 1 Januari 1967 ingevoerd. In verband hiermee wil de Rijschoolhouder L. JANSSEN in samenwer king met L.L.T.B., L.V.B., M.BL. en J.^.lOTenlXB. van Ussel- steyn een bijdrage leveren over de nieuwe regels en tekens. Op DINSDAG 28 Fbbruari a.s. zal er in het Gemeenschapshuis eon inleiding en toelichting gegeven worden over de nieuwe verkeersvoor- schriften en tekens, door de WelEd. Heer Wesdijk uit Kerkrade, po litiefunctionaris van de Verkeerspolitie. Aansluitend zal er voor de belangstellenden een verkeersquiz worden georganiseerd, waarna aan de winnende dames of heren een herinne ringsattentie aangeboden zal -worden. Deze avond wordt U voor slechts f.1.-- aangeboden door Autoritjsohoo 1 - houder L. JANSSEN en is toegankelijk voor elke verkeersdeelnemer. Ieders belanghebbende of toekomstige belanghebbende kan tijdens deze avond een boekje kopen, waarin' op populaire wijze en heel overzichte lijk de voor de weggebruikers zobelangrijke wijzigingen en nieuwe borden zijn omschreven. De kosten van dit boekje zijn slechts f.2,30 Profiteer van deze unieke gclegcnhhid, waarin wij U een duidelijke uiteenzetting en opheldering geven, hóe in de toekomst veilig te rij den volgend de nieuwe verkeersregels én tekensAanveng 8 uur precies.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1