jaargang 5 no. 15- Faroch.it; H, Oda. 2e Zondag vande Vasten. 'Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, S uur leesmis voor Johan nes Verstegen en Johanna Cleophas, 9 uur leesmis voor de overleden familie hemmens - Rongen, 10 uur Hoogmis, ge sticht jaargetijde voor Feter Wilmsen, Fetronella Litjens en hun zoon Simon. Maandag: 8 uur maanddienst voor Adriaan en Frans Kuunders. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie hemmens - koels. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Pieter Luyten. Donderdag:7 uur nm« avondmis voor intentie van de fam.Geurts-Peeters Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overl.familie Claessens - Poeis. Zaterdag: 8 uur leesmis voor Theo van de Ven. l eok dit jaar hebbenwe weer een uitnodiging om mét de jeugd van 17 tot 23 jaar, een week naar Beieren te komen. De reis zal gemaakt worden van 9 to# 18 Juli. Daar er van buiten IJsselsteyn veel belangstelling voor deze trip bestaat, verzoeken wij degenen die deel willen nemen zich nu reeds op te geven, daar men anders misschien te laat komt en de bus vol is. Tevens heeft men de gelegenheid om, als men-nu reeds het besluit neemt öm mee te gaan, in de komende maanden'iets voor dit Joel 'te sparen, Men wordt verzocht zich op te geven, 'liefst zo spoedig mogelijk, bij de Fastoor. Gemeenschapshuio-^es-j:uur van stichting Gemeenschapshuis deelt mede, dat de aanvankelijk geplande feestavond op 6 Maart a.su niet op deze datum, doch op Maandag 13 Maart a.s. gehouden wordt. Het bestuur meent dat elke IJsselsteynse '.inwoner ster) in de gele genheid gesteld moet worden de feestavond t.g.'v. het 10 jarig be staan te kunnen bijwonen. Tevens hoopt het bestuur, dat de andere verenigingen met deze avond rekening zullen houden. Daar de jeugd reeds een gratis dansavond aangeboden heeft gekregen, is deze' feestavond speciaal bedoeld voor de oudere inwonerssters) van IJsselsteyn.. Aan deze feestavond verlenen ruim 1S» verenigingen hun medewerking. De organisatie van deze avond is in handen van een speciaal samen gesteld-werkcomitéNadere mededelingen omtrent deze feestavond ont vangt elk IJsselsteyns gezin afzonderlijk. De met de medewerkehd'e Verenigingen afgesproken datum voor de gene rale repetitie blijft voorlopig, zoals deze' is afgesproken. Mocht hierin echter verandering komen, dan Wordt aan de medewerkende ver enigingen tijdig bericht verzonden. Het comité zou vo:n deze gelegen heid nogmaals gebruik willen maken, de medewerkende groeperingen aan te moedigen hun programma zo goed mogelijk voor bereiden, resp. in te studeren.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1