26 Januari 1967, jaargang 5 nd 12 Parochie HOda, Zondag van Sexagesima, Zondag '7 uur leesmis v.d, fam.v,Well-Thoone8 uur leesmia voor Adriaan Kuunders best. d,d. boerenbond, 9 uur leesm Vod. parochie, 10 uur Hoogmis; gesticht Jaarg.v. Willem Verheyen en Petronella Peeters. baandag 8 uur leesm. uit dankb.v.d. f ara. Arts-Jacobs. Dinsdag 8 uur leesm.uit dankb.v.d'. farn. Fleurkens-Teunissen. woensdag 8 uur leesm.uit dankb.v.d. fam. Lemmnes-Maas Donderdag: Maria Lichtmis, 7 uur avondmis voorafgegaan door de wijding der kaarsen. Vrijdag eerste vrijdag; 8 uur leesm, v, Marinus van Dijck. Zaterdag 8 uur best, Jaarg, voor Harry Vergeldt. Gezinsbijdrage.^, -u-Om net_aan huis ophalen zoveel mogelijk te_ beperken, is er a.s. Zondag 29 Jan, gelegenheid om het inschriJfbiPJet van de gezinsbijdrage achter in de kerk in de bus te doen. LVD Qp donderdag 33 febr. n.m. 2 uur zal er in de „schouwburg te Venray de kringstudiedag van de L.V.B. gehouden worden. Spreekster zal zijn Maria Emich met als onderwerp "Houdt uw hoofd koel en uw hart warm". -Jaarna koffie en vla in de foyer en dan zullen de zusters van St. Anna of de zangertjes van St.Frans verder optreden. De onkosten bedragen f.2,- per persoon. Opgeven, bij MevrSwinkels, telef. 04930-2019 voor 1 febr, daar opgegeven moet worden hoeveel leden er komen, a.s. Maandeg 30 Jan, kienen om half 8 bij v. Asten, K.M.G. TT ua ae Hoogmis bijeenkomst van de Lidwina groep. Denk aan de spullen die Je mee moet brengen, en aan de contributie. K.V.F. IJsselsteyn^ Diegenen die bij volmacht wensen-te stemmen kunnen dit opgeven bij het bestuur, Se Hundv e efokver enigi ng Cp vrijdag 3 febr. wordt de winterkeuring gehouden, eventuele opgaven -hiervoor tot uiterlijk maandag 30 Jan. bij F. Lit Jens. J.B.T.B. -Boerenbruiloft De J.B.T.B. organiseert dit Jaar weer de boerenbruiloft.De plechtig heid zal worden voltrokken op dinsdag 7 febr. 9?30 uur op het. bordes van de IJss&lsteynse Boerenbond. Ha de binding in t onecht zal het feest voortzetten bij Har en LetjeLeut-Joeks en lol kuit vanzelf, kaarten verkrijgbaar bij: G.PeetorsHPottenLvVegehe1 en Jv Spreeuw enb erg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1