5 Mei 1966 jaargang 4 no.26 Parochie H.Oda-» 4e Zondag na Pasen. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.15 uur leesmis voor de"'overleden familie Geurts --Peeters-,-9* 15-uur. leesmis V'öor de'familie Philipsen-Groetelaars, 10.15 uur Hoogmis voor de overleden familie Gielen- Rongen. Maandag: 7«30 uur leesmis voor intentie.van de familie Fleurkens- van Staveren. Dinsdag: 7*50 uur weekdienst voor Theo Geerets. Woensdag: .8. .uur weekdienst.. voor Anna Arts-Janssen» Donderdag:7 uur avondmis voor de overleden familie van Gsch-Cle'phas, Vrijdag: '7.30 uur leesmis voor intentie-van-de-familie Lammens- Póels Zaterdag: 7«30 uur maanddienst voor Hans van Die'rendonck, 10 uur Hoogmis "bij gelegenheid van hèt 40 jarig huwelijk van In 't Hulst - Deenen. Misdienaars: Hendriks en Potten. 'Zóndag ia aan de kerkdeur collecte voor-de hereniging-. Bibliotheek. Zondag a.s. is de "bibliotheek na de Hoogmis geopend tot een half uur daarna. Zitting'houdt Mej; M.Spreeuwenbe-rg Schoolnieuws. Nog-even-herinneren wij ,U. er .aan..dat .op Maandag 9, Mei", en Dinsdag 10 Mei a..s.; de contact- of kijkavonden gehouden wórden.'TJw kinderen hebbeneen" brief je meegekregenwanneer U hetbe st e- in- de - school- ---- terecht kunt. Wanner U .de aangegeven tijd slecht uitkomt, bent altijd welkom op een andere, tijd der berde kijkavonden. Meisjes Gilde. - Zondagmiddag om 2 uur speurtocht' voor de Li dwina-groep-.- -Komt- allen in sportkleding, en denk aan 'de contributie. Autocross. Reeds nu delen wij mede dat "de atlfco-crossten bate van -de. kerk zal worden gehouden op 'Maandag' 50 ''Mei a. s-. (2e- Pinksterd-ag)-. E.V.P. Degenen die hij volmacht wensen te stemmen, bij de a.s. Gemeente raadsverkiezingen, kunnen dit zo spoedig mogelijk opgeven bij het bestuur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1