IJSSELSTEiJNS NIEUWSBLAD 24 februari 1966 jaargang 4 no/16 Paroohie H. Oda. 1e Zondag van de Yasten. Zondags 7 uur leesmis voor Harry- G-oumans, 8,15 Ism.voor johanna Ver-linden-Maessen, besteld door de buren, 9,15 leesmis uit dankb.heid t.e.v. H. G-erardus, 10,15 Hoogmis' v.d Parochie Maandags geen H« Mis Dinsdags 7,30 uur Ism. v.d. Overleden ouders Q oenen-S pree uwen berg ?!foensdags8,15 uur. lam. dankb.heid v.d.fam. In rt Hulst-Peetërs Donderdag^7 uur avondmis, Ism. dankb.heid v.d. fam„ G-eurts-Pe eters Vrijdag;'Berste vrijdag v.d. maand. 7,30 uur weekd. v.Johanna Ver linden-Maes sen. t Zaterdags7.30 uur Ism.voor Anna Smits-We ys-. Misdienaars Willems-de'. Wir. Aan alle Jj3^ en 1.9-jarigen van onze parochie. De jonge mens van vandaag laat vaak een ei^en geluid horen. In de mode,in de muziek, maar ook bij acties als ;ceten voor India" heeft de moderne jeugd een eigen inbreng,toont zij eigen initia tie ven.Maar ook heeft zij haar eigen problemen.Al staat de jeugd meer open voor het nieuwe van deze tijd,toch wil zij zich niet slaafs overlevren aan elke nieuwe leuze of slogan,maar zij wil steeds meer bewust zelf kiezen.Om deze persoonlijke keuze te maken is het goed om eens enkele malen serieus met leeftijdgenoten van gedachten te wisselen.Daarom is er voor jullie een jongeren-zes daagse georganiseerd; zes avonden waar jullie als 18-en 19 jarigen jongens en meisjes samen kunnen praten over belangrijke onderwerpen Op zo'n avond zal er eerst door een deskundige een inleiding ge geven worden, je krijgt dan gelegenheid-schriftelijk of mondeling vragen te stellen.?/© pauseren voor een'coneuptie, daarna een ge- zamelijk gesprek onder leiding van de leider.De onderwerpen zijn; de godsdienst in ons gejsoon dagelijks leven-verhouding ouderen en jongeren-me de me nse li jkhe id-verke ring-persoonlij ks1 geweten en een slotavond met ge tamelijke boete en eucharistieviering en gegezamen lijke maaltijd. De inleiders zijns pater Cyrillus.Mevr.Spigt.pater v.d. Heijden,dr.Marlet, pater v.d. Klei, De onkosten liggen rond 350 gulden.Daarom menen we van elke deelnemer één gulden per avond te mogen vragen. De eerste drie avonden.worden /rijdags gehouden (4,11,18 maart), de laatste drie 1 s woensdags (23,^0 maart,6 april),.Hou deze avonden vrij en doe meemisschien samen met je meisje of je jongen. Je krijgt waar' voor je geld. Pastoor -Janssen,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1966 | | pagina 1