2 December 1965 jaargang 4- no. 4- Parocbie H, Oda, 2s Zondag van do Advent. Zondag: 7 uur leesmis voor Peter Job. Rongen, 8,15 uur leesmis voor Hans van Dierendonck besteld door de van Montfort- straat, 9«15 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck, be steld door de Jachtclub IJsselsteyn, 10,15 uur Hoogmis voor de Parochie. Maandag: 7 uur avondmis, maanddienst voor Marinus van Dijck. Dinsdag: 7 uur avondmis, maanddienst voer Allegonda Janssen, Woensdag: Feest van de onbevlekte Ontvangenis van Maria, S.jO^uur leesmis voor zekere intentie, 7 uur avondmis, weekdierst voer Hans van Dierendonck. Donderdagv? avondmis voor Peter Joh, van Dijck besteld door de boerenbond, 4 Vrijdag: 7*50 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Mar cellis - Smeets Zaterdag: 7«50 uur leesmis voor intentie voor de familie Jeurissen- Janssen, Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm« Misdienaars: Crienen en Bus, Op 8 December zal het Concilie gesloten worden, De bisschoppen vragen dat alle zich zullen verenigen in gebed om God te danken voor dit Oincilie en Gods zegen te vragen voor de verdere verweze- lijking ervan, Daarom iw deze week maandag, dinsdag en-woensdag een triduum tel kens met een avondmis om 7 uur. J .B.T.B» Op zondag 9 Januari zal er.een veldloop georganiseerd worden, waaraan door leden en niet leden kan worden deelgenomen. Op woensdag 26- Januari zal het cultureel concours plaats vinden. Dit jaar wordt het gehouden in IJsselsteyn, en we hopen dan ook dat vele jongeren hieraan hun medewerking verlenen, M o BJj Langs deze weg dankt bet bestuur allen die hebben medegewerkt om de knapkoekenactie te doen slagen* Nog een kleine herinnering aan de St«Nicolaasavond, De pakjes worden op zondag 5 December ingeleverd bij Anny Fouwels, De meisjes die hier zondag geen kans voor zien kunnen deze ook maandag voor 7-50 uur op de Boerenbond brengen. De meisjes die deze avond naar school moeten kunnen naderhand ook nog komen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1