7 October 1965* jaargang 3 no.48 Parochie H. Oda„ 18e zondag na Pinksteren. Zondag: 6.30 uur leesmis voor Harrie Gonmanso 8.10'uur leesmis voor Maria Thijssen - Perks. 9.15 uur .leesmistvoor de parochie. 10.15 uur Hoogmis voor Johannes Spreeuwenberg en Maria Jenniskens. Maandag: Peest van het moederschap van Maria, 7 uur avondmis voor de levende en overleden leden van de Boerinnenbond. Dinsdag: 7*30 uur gesticht jaargetijde voor Andreas Phi lip sen.. Woensdagspeciaal voor de kinderen: 8 uur gesticht jaargetijde voor Pierre en Harrie Janssen. Donderdag: 7 .uuravondmismaanddienst voorAlegonda Janssen. Vrijdag: 7,-'30 uur.leesmis voor een zieke. Zaterdag: 7-30 uur gezongen jaargetijde voor Thomas Michels. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 7*30 uur n.m. Misdiena'ars: Willems en De Wit i De gezinsbijdrage in de kerk op zondag j.l. heefteen zeer .gunstig resultaat- gehad en doordat velen die;, geen boe zegging hadden gedaan een ruime bijdrage deden, onze verwachtingen zelfs overtroffen. Toch zijn er nog verschillenden die het zakje niet hebbenterugbe zorgd, 'en daarom zal de offerbus a.s. Zondag .1,0 October nogmaals v/orden geplaatst in de kerk... Na het--gunstige resultaat yan.afgelo- pen zondag hopen en vertrouwen wij dat de achterblijvers a.s. zon dag hun bijdrage nog zullen doen. -Mocht het a.sV zondag vergeten dan kunt U. het zakje ook nog altijd in de brievenbus-bijde pasto rie deponeren. Voor een.goed functioneren 'van"de' gezinsbijdrage-re geling is het zaak dat ALLE gezinnen hieraan meedoen. Bij voorbaat onze dank. Meisjes Gilde. Donderdagavond 14 October om 7 uur bijeenkomst voor de' Gdilia-groep. Het Ge kwartaal is- reeds "begonnen., en denken jullie aan- decontri butie Indien er iemand niet han komen gelieve even afv te melden. Jonge Boeren. Op vrijdag 22 October organiseert de., J .B ,T .Been dropping. Degenen die gaarne aan deze - dropping deelnemen kunnen zich opgeven bi j H-. Potten of Avan Meyel. Verder ligt hef in de bedoeling om bij voldoende-deelname een-ploeg- wedstrijd t.e houden. Hiervoor kan men inlichtingen krijgen, en zich opgeven bij het bestuur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1