SoELSTEanS- PI J5 Mei i96 Jaargang-3* no.27 Parochie H. Qaa. 4-e Zondag-1 na Pasen. Zondag: 6.3.0 uur lee.smis- voor Harpie Vergeldt. 8.10 uur leesmis voor Martin Thoone en Petrbnella Lamerf 9'1q uur kinder mis 10.15 uur Hoogmis Maandag: JÖ uur leesmi-'s< voor de overleden familie Lemmens-Poels. Dinsdag» 7:°30 uur leesmis- voorde overleden f amilie Jeurissen - Jans sen. Woensdag: 7»30 uur leesmis voor Martinu-s Peetere. Donderdag: 7-.30 uur avondmis,vpor JLdriaan, van der Hulst- ;en Maria Hilders. Vrijdag: 7-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Swinkelp- Wismans-. Zaterdag: 7-30 uur maanddienst .voor.-Martin Strijbosr 'Gelegenheid-pm-te bidcht'eh'. Van, 7 tot 8 uur nm Mi sdi enaar s v- - Po 11 en - Crienen Meisjes Gilde1-. Zondag na de-Hoogmis vergadering voor de leidsters in de'kleuterschool Voortaan is er voor de Marla^-G-or e 11 i e Cecilia..en Odilia groep geeu sporten meer. Donderdagavond om 7 "uur bijeenkotast voor de Odilia groep. Komen jullie allemaal'., en denk aan dé contributie over het 2e Jbwartaal, deze is f .2,- Sohoolnieuws r 'Vriendelijk willen we de'ouders er hog 'éven op attentmakendat op Maandag 17 Méi: - enJ Dinsdag ^18 Mei de contact- of-kijkhvonden gehouden ■worden,: elke avond van 7 tot 1.0 uur, U hebt bericht ontvangen op we3_k uur wij U het liefst verwachten. In dien mogelijk komt :-U danzo Vroeg mogelijk op het .voor U aangewezen uur. Bibliptheek. Vriendelijk verzoeken vii'j 'de leden van de0hihliot,heek. dein hun bezit zijnde boeken terug te:-bêZorgen aan de bibliotïièèkV Dit 'i.v.m. de a.s. vacantie U kunt dit doen oj!>, 'de 2e en Ge- zondag dér -maand (23 Mei) en verder elke maandag van 7.-tot 8 uur s' avonds. e ever z ekerlng Déze week is net prëmie bétalen voor-.degenen die geen oijzondere mach tiging hehbëh get'ekéhd, tén'huize van de.-secretaris Dé premie*' bedraagt °1' %':'vbor°koeien en. t voor pinken.. 3r wordt dus Reen. zittihR meer gehouden-in de cafe's.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1