SELSTEUHS IEUUJS 10 December 1964. Jaargang 3? no.5 Parochie H. Qda. 3e Zondag van de Advent. Zondag: 6.30 uur leesmis voor de overleden fam. van Beersr-Stevens. 8.10 uur leesmis voor de overleden fam. Geurts - Beet er s.; 9.15 uur kindermis, 10.15 uur Hoogmis voor Peter Joh. Phi- lipsen, besteld door de Boerenbond. Maandag: 7»30 uur leesmis voor intentie van de familie Hubers - Spreeuwenberg. Dinsdag: 7-30 uur weekdienst voor Anna Smits - Weys. Woensdag: 7-30 uur gulden mis, t.e.v. O.L. Vrouw voor Piet Litjens. Donderdag: 7-30 uur leesmis voor de familie Houben - Friezen. Vrijdag; 7.3.0 uur leesmis voor Gerard Deters. Zaterdag: 7-30 uur leesmis voor Peter Joh.Peeters en Petr. Loonen. Deze week zijn woensdag, vrijdag en zaterdag quatertemper dagen. Alleen vrijdag is geboden vasten en onthoudingsdag. Misdienaars: van Ass - Hendriks. Meisjes Gilde. Zondagmorgen om 10.30 uur bijeenkomst voor de Lucia-groep. 'Zondagmiddag om 2.30 uur bijeenkomst voor de Odilia-groep. Leidsters: a.s. Dinsdag 15 December is er training in Leunen. Wij ver trekken om kwart over zeven aan de school, per auto. Degenen die niet meegaan gelieven zich zondag even af te melden bij de hoogdlei&ster Puiterelub Tussen 15 December en 15 Januari zal de Ruiterclub hun jaarlijkse do- nateurskaarten aanbieden. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Parochievergaderingen Om eens van gedachten -te wisselen met de parochianen en mede in ver band met een struktuurverandering in de opbouw en leiding van de kerke lijke aangelegenheden in parochie en bisdom zullen er drie parochie vergaderingen worden gehoudenn. 1een voor de gehuwde vrouwen, die inmiddels afgelopen week heeft plaats gevonden, een voor genuwde man nen en wel op DINSDAG 15 dec.a.s. om 7v30 uur in café J. Bos, en een voor de jongeren jongens en meisjes vanaf 16 jaar) op DONDERDAG 17 deca.s. om 7^30 uur in het Gemeenschapshuis. De agenda bevat o.a. installatie parochieraad, nieuwe financiële rege ling, afschaffen kindermis bespreken, mis van 6,30 in winter iets later. Het Kerkbestuur vertrouwt er op dat allen aan deze vergaderingen zul len deelnemen. Dus: DINSDAG bij J.Bos om 7?30 uur voor alle gehuwde mannen. DONDERDAG in het Gemeenschapshuis om 7>30 voor alle jongeren (vanaf 1© jaar)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1