Vervolg Jonge Boeren. Contactweekend. Cok voor contactweekend is opgave mogelijk. Het -pro gramma vindt U elders in dit "blad. Za^dhande!. Zoals ook reeds even ter sprake is gekomen op de laatste ver gadering, zullen de Jonge Boeren voortaan geen zaad meer te koop aanbie den- Deze maatregel heeft de vereniging moeten nemen, o.a. vanwege de drukte ,van het- bestuur vanwege de vele activiteiten die er de laatste ja ren op stapel staan» De Jonge Boeren wil dan ook alle zaadafnemers harte lijk danken voor het tot nu toe in ons gestelde vertrouwen, en hopen dat iedere IJsselsteynse inwo(o).ner(ster) ons zal steunen bij de nieuwe actie die de Jonge Boeren, nu op touw willen zetten, om zodoende aan de nodige fi nanciën te komen. Over deze nieuwe actie volgen binnen enkele weken nadere mededelingen. St. Nicolaas. Aan alle kleine en Krote kinderen.^ 2g 1]ovember a.B>f beste klnderen is het zover. Dan komt St. Nicolaas met zijn knecht(en) IJsselsteyn bezoe ken. Om half 5 s'middags wordt de Sint door de Fanfare en de stoere Ruiters te paard bij A, Winnen op de Jan. Poelsweg afgehaald. Wat zal dat fijn zijnl Van de Jan Poelsweg gaan we dit jaar over de Heidsepeelweg, van Montfort- straat en van Beurdenweg om het Lovinckplein langs de kerk naar het Ge meenschapshuis-. De Sint wil graag de pas verharde wegen ook eens bewonde ren. In het Gemeenschapshuis wil St. Nicolaas jullie allen graag wat ver tellen en ook graag wat van jullie horen, vooral of jullie ook de St.Ni- colaasliedjes heel goed kennen... De fanfare heeft al goed geoefend en jul lie zingen dan toch allemaal fijn mee hé? Alle kleine kinderen, die nog niet op de lagere school zijn, krijgen van St. Nicolaas een lekker zakje snoep, en de groten van de lagere school krijgen vrijdag 4 December een lekker zakje. Dus kinderen van de grote school,ook kleuterschool, zondag niet voor kleintjes spelen. St. Nicolaas dankt nu alvast al de mensen van IJssselsteyn, al de vereni gingen, die zo enorm veel gegeven hebben voor dit mo-oie feest. Ohk de kin deren van de 6e klas, die zo dapper steeds rondgaan, huis aan huis, om van die lastige geldwerkjes te doen. Fijn hoor jongens en meisjes I Voor St. Nicolaas komt gaan onze Fanfare en misschien ook wel onze ruiters eerst nog een rondetocht door IJsselsteyn maken. Jullie komen toch allemaal, grote en kleine kinderen, want zondag moet er feest zijn in IJsselsteyn voor iedereen» Gemeenschapshui s Op vrijdag 4 December a.s. is er in het Gemeenschapshuis een vergadering van het voltallige Stichtingsbestuur. Het bestuur verzoekt dringend deze datum vrij te houden, daar de vergadering i.v.m. de te houden fancy-fair op 19j 20 en 21 December zeer belangrijk is. U ontvangt nog een oproep. M.B.L. Evenals voorafgaande jaren komt ook dit jaar de M.B.L. (de nieuwe naam dus voor de B.J.B.) weer bij U aankloppen, om door middel van -de ondertus sen traditionele knapkoekenactieUw steun te vragen voör ons jeugdwerk. Mogen we ook dit jaar weer op U rekenen Om goed werk te verrichten onder de jeugd (de jeugd van IJsselsteyn,ook Uw dochters moeten we naast het organiseren, het werk en het enthou siasme, nu eenmaal ook geldmiddelen hebben. De actie wordt gehouden Dinsdag a.s. Mogen we op U rekenen Dank U 1!.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 3