Boerinnenbond Op maandag 30 November 1964, is onze jaarlijkse feestavond, in het Gemeen schapshuis, waar alle leden op worden uitgenodigd. Om 6. uur gezongen H. Mis voor alle overleden en levende leden van de Boe rinnenbond. Daarna opening en verwelkoming door de ondervoorzitster in het Gemeenschapshuis, waarna gezamelijke koffietafel-. Verder zal deze avond opgeluisterd worden door een cabaret. Op dinsdag 1 December begint er een bakcursus, welke gegeven wordt door Mej. Tacken. Deze cursus wordt gegeven bij Mevr. Verheyen aan de Deurne- seweg, alwaar men zich ook op kan geven» Deze opgave moet geschieden vóór Maandag 30 November 1964. Wegens plaatsgebrek kunnen er zich maar 20 personen opgeven, en deze moeten Bid zijn van de Boerinnenbond» De da ta' s van deze cursus zijn 17 en 15 December. Verder wensen wij U een prettige feestavond, en tot maandag» Jonge Boeren». Hier zijn nog enkele mededelingen die van belang zijn voor de leden. All eerst, op de laatste bestuursvergadering is besloten om na elke vergade ring een kort verslag in IJ.N.B. te plaatsen, dit wil niet zeggen dat men dan niet meer naar de vergadering behoeft te komen» Integendeel, hiermede willen wij onze leden een nog groter enthousiasme bijbrengen. Zo is dan 20 November de jaarvergadering gehouden. Op deze vergadering werden dan ook het jaarverslag en Jaarrekening ten gehore gebracht. Ook op deze vergadering sprak Dhr, Heidens, die verbonden is aan het beroeps keuzebureau te Venlo. Dhr. Heidens begon met een algemene inleiding,waar na hij de waarde van een goede beroepskeuze uiteen zette, hierna ging hij in op het onderzoek, en op welke manier dit onderzoek wordt gedaan» Tot slot ging hij nog in op de beroepskeuze van de jonge boer die van beroep moet veranderen. Na een korte pauze werd een discussie gehouden, waarin nog verschillende vragen werden gesteld. Ook werden op deze vergadering de prijzen van de dropping uitgereikt. De eerste prijs ging naar L. Potten, S. Hemmens en G. Vergeldt. Het contact-weekend dat door het bestuur was voorbereid, kwam ook ter spra ke. Het bestuur heeft hiervoor contact gezocht met de afd. Eist uit de Betuwe. Het programma dat door de leden werd goedgekeurd luidt als volgt Zaterdag 23 Januari 1963: 11 uur aankomst in Eist met uiteenzetting van de streek. Hierna middageten in de gezinnen. Na de middag excursie door de -st-re-ek. s'Avonds koffietafel, daarna cul turele avond. Overnachten in de gezinnen. Zondag 24 Januari 1963: 10 uur H. Mis, hierna humoristische spreker of onderwerp. Middageten in de gezinnen, Hierna vertrek naar IJsselsteyn. Aan de foto- en tekenwedstrijd die door de J.B..T.B. in Limburg wordt, ge organiseerd kan ieder lid deelnemen. Reglementen zijn verkrijgbaar bij de secretaris. Er waren nog mededelingen over de Kringstudiedag, die dit jaar in IJsselsteyn wordt gehouden, over het Myjarc festival dat eins Mei in Stuttgart wordt gehouden, de retraite, kerstavond en de excursie die 12 Januari wordt gehouden naar de Deutz- fabrieken. Excursie Voor de excursie die dit jaar naar de Deutz fabrieken in Duissland wordt gehouden i-s nog opgave mogelijk. Op deze fabriek, waar veel landbouwmachi nes- worden vervaardigd, zal naar alle waarschijnlijkheid een goed middag maal worden aangeboden. Wij hopen dat vele leden de reis naar deze fabriek in Keulen zullen meemaken. Opgave is mogelijk tot 7 December 1964. De excursie wordt gehouden op 12. Januari 1965»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2