ilJSSELSTEOnS Eli UU S OLRD ID; 29 October 1964, CUP Jaargang 2, no.51 Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. 24e Zondag na Pinksteren, Allerheiligen. 6,50 uur leesmis lit dankbaarheid voor de familie Koonings- Veron. 8 uur leesmis voor Wim Bus, besteld door zijn vrien den. 8,45 uur Kindermis. 9?50 uur leesmis voor de bezoekers van het Duitse kerkhof. 10,15 uur Hoogmis voor Peter Joh. Philipsen, besteld door de buren, 5 uur Lof, Allerzielen- preek en processie naar het kerkhof. Allerzielen, 7>50 uur gezongen zieledienst voor alle overle denen van de parochie, waarna nog een leesmis. 7 uur avond mis voor G-erard Deters. 7,50 uur gezongen jaargetijde voor Louis Ousters. 7,50 uur gezongen jaargetijde voor Josephina Wismans-Droesen. _7,50 uur weekdierst voor Wim Bus. Eerste vrijdag van de maand. 7,50 uur gezongen H. Mis t.e.v. het H. Hart, zieledienst voor Bernard Verheyen en Gertruda Marcellis. Na de H. Mis uitstelling en oefening van err- herstel 7,50 uur weekdierst voor Peter Joh. Philipsen. De Allerzielenaflaat kan men verdienen vanaf Allerheiligen s'middags 12 uur tot Allerzielen s'avonds. Hiervoor moet men de kerk bezoeken en 6 maal Onze Vader, Wees gegroet en Eer zij de Vaderbidden. Maandag na de avondmis zal het Hubertusbrood gezegend worden, De collecte van de Wereld Missie Zondag feeeft opgebracht f-641, Misdienaars: Spreeuwenberg - de Wit. Fanfare nieuws. In het voorgaande nummer van IJ.N.B. is x^eeds aangekondigd dat de Fan fare "De Peelklank"als eerste met de donateur- en ereleden kaarten haat rondgang zal. houden. Daarom zullen voor I December deze huis aan huis worden aangeboden. Het bestuur hoopt dat vele gezinnen een donateur- of er©lidmaatschaps kaart zullen kopen, om zodoende een riink bedrag bij elkaar te krijgen, vraagt misschien, is dit wel nodig Ja, inderdaad dit is dringend nodig. Ons Instrumenten bezit bestaat uitsluitend uit oorlogsmatriaal en is dan ook in slechte staat zodat er vele en dure reparaties uitge voerd moeten worden, vernieuweing was nog beter. Enkele nieuwe instru menten moeten wij al direct kopen, omreden wij momenteel meer muzikanten dan instrumenten hebben. Het bestuur rekent daarom op Uw steun, onze dorpsgemeenschap is toch niet denkbaar zonder fanfare. Stel ons niet teleur. Aan U de daad, de muziek de baat, die U hiervoor muzikaal zullen be danken

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1