HET IS ÜJEER CBIJOfl] OKTOBER [=£lcü=k3 H H En de OKTOBERMAANDis de SPAARMAAND vjor het GEZIN. Voor ALLE spaarvormen kunt U "bij. de BOERENLEENBANK terecht 1 t a) Direkt opvraagbaar spaargeld t,) Rente-spaarboekje 1 mnd opzegging) c) Jeugdspaarrekeningen volgens de Jeugd- spaarwet met 10% premie van het Rijk d) Ambtenaren- en bedrijfspaarrek. volgens bijzondere spaarregelingen (15 -4-0 extra premie van resp. Rijk of bedrijf e) Beleggingsspaarrekeningen -fjr opzegging) f) Deposito-boekjes (.1 jaar opzegging) g) Bcerenleenbank-Depositobrieven (10 jaar) rente 3t 3t 3t 3i 4- h) Verzekerd Spaapcertificaat met kwartaalbetalingen met uitkering van 1.000,naar keuze na 10-15 of 20 jaar. Bij overlijden van dee.lnemer( verzekerde) geen kwartaal betalingen meer en toch uitkering na het overeen gekomen aantal jaren van 1.000,Bij overlijden door ongeval nog eens direkt een uitkering van 1.000,bij overlijden. Vraagt inlichtingen en beleg Uw spaargeld bij de: tr Kerkweg 1a IJSSEL-STEYU. OKTOBERMAANDDE SPAARMAAND VOOR HET GEZIN tel. 04-785-276. P.S. Indien U het U vorige week toegezonden "Boerenleenbang- Bullétin" maandelijks wilt ontvangen, mogen wij Uw' ongave dan vóór 1 oktober a.s. ontvangen BOERENLEENBANK, de spaarbank voor iedereenI ti

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 6