BOERENBOND BRANDSTOFFEN Evenais verleden jaar zullen we ook deze winter de brandstoffen om de veertien dagen bezorgen. We zullen biermede beginnen op vrijdag 9 ok tober a.s. Brandstoofen welke m en op vrijdag bezorgd wil hebben moe ten uiterlijk op woensdag worden opgegeven. Als deze later worden opge geven dan hebben wij niet voldoende tijd om deze gereed te;maken. Verleden jaar kwam het veel voor dat er verschillende afnemers om ae veertien dagen bestelden. Het bestuur heeft gemeend om hierin een klei ne verandering te brengen» Dit jaar zal dan ook voor brandstof welke met minder dan 200 kg. bezorgd wordt een prijsverhoging van 50 cent per 100 kg» in rekening worden gebracht. Partijen van 500. kg. en groter zullen granko huis geleverd worden. Zij die brandstof voor zomer levering besteld hebben en de-ze nog niet hebte ben ontvangen kunnen deze eerstdaags verwachten. Ze staan allemaal op gezakt maar in verband met het dorsen en ophalen van granen hebben we deze week nog niet alles kunnen bezorgen. RUNDVEE. Voor het rundvee begint het stalseiz.oen weer snel te naderen. Op het ogenblik is er nog een grote Arraag 'haar weide koek maar het lijkt ons dat de gras kwaliteit van dien aard is dat wat meer beivoedering var eiwit wel gewenst is. Alleen op uitdrukkelijke vraag zulle we zodra on ze voorraad weidekoek geruimd is deze nog leveren. Het is, dachten wij beter om de volledige rundveekoek AB. bij te voeren. Voor de komende winter zal weer het volledige rundveemeel AB gemaakt worden, wat dus gegeven kan worden zonder bijvoedering van eigen granen en het eiwit rijke rundveemeel E waarvan men beperkt dient te voeren met bijvoedring van eigen granen. Koeksoorten hebben wij,-voorheen altijd gehad in de volledige koek AB en de eiwitrijke koek Cb Er is echter ook nog een rundveekexmkoek E. De eiwit gehaltes liggen als volgt: Volledige rundveekoek en meel 16 - 18 Kernkoek en meel "35 - 37 Koekjes 0 eiwitrijk 25 - 27 PRIJZEN.. Zoals we verleden week hebben bekend gemaakt zouden deze week de ppij- zen worden opgenomen. In v.erband. met..de. nog steeds toenemende vismeel prijzen en de aantrek king der graanprijzen zijn wij wederom genoodzaakt onze" prijzen aan de hpidige marktitpatie aan te passen. VARKENS PLUIMVEE Vo11opfok I AC 38,20 - II AC 38,80 34 40 37-20 35,20 overgAC- Ochtendvoeder Vo 11o eht endv i. lichtras 35,80 Foktoom 36-20 zwaar 3580 Mestmeel I 41,20 Miestmeel II 41,80 Mestkorrel I 42,10 Mestkorrel II 41,60 Gemengdgraan 3280 RIRJDVEE 33,30 Kalverkorrel mR 36,80- 35,80 EA -33,00 48,40 Kalverbrok ER 36,80 4-6,50 EA 32,80 51:,— Koekjes AB. 33,80 Koekjes C 36,40 35, HO Koekjes E. 41,— 34-, 50 33,60 1' okvarkensme e 1 Lactozeugenmeel Dieetmeel Babyb1ggenmee1 Dleetkorrel Babyb iggenko rre1 Biggenméel I Biggenmeel 'II Varkensmeel Voor inlandse granen welke we deze week hebben ontvangen kunnen we mits goed groog en van goede kwaliteit batalen: rogge fl. 25,20, haver fl» 2$,70, gerst fl. 28,20.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 5