lEUUdS HO. 30 Juli 1964. Jaargang 2, no. 39. Parochie H. Oda. 11e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur leesmis t.e.v. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, voor de familie van Osch - Verhaegh, 8,10 uur leesmis voor Willem Vollenberg, 9>15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zeke re intentie, 2 uur Lof. Maandelijkse collecte voor de Kerk. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Janssen-Heiligers. 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Gerardus Vergeldt. 7,30 uur weekdienst voor Martin Strijbos. 7,30 uur leesmis voor de fam. Bos -Janssen, eerste vrijdag van de maand, 7>30 uur gezongen heilig© Mis ter ere van het H. Hart, besteld jaargetijde voor Gerard Beters. Na de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel. 7,30 uur maanddienst voor Antoon van Asten. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Potten - Grienen. Be contactavond met de Buitse jongeren zal plaats hebben op maandag 3 Augustus 1964, om 8 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Hierbij zal aanwezig zijn^de Heer Bauer als vertegenwoordiger van^de Volksbund für Kriegsgraberfürsorgeen een lid van de regering vanNürnberg. Beze heren zullen ook mooie prijzen meebrengen voor de te houden quiz. Wij hopen dat onze jongens deze in de wacht zullen slepen Il Deze contactavonden zijn ook toegankelijk voor de ouders en alle vol wassenen. Woensdag 5 Augustus 1964 zal een groot kampvuur gehouden worden, waar bij volksliederen zullen gezongen worden. Wie dit wil meemaken wordt met de bus in IJsselsteyn bij de kerk afge haald voor half 9 s'avonds. Het kampvuur is 10 uur afgelopen, en dan brengen de bussen allen weer teryg. koterij "Leek, help zielzorger". Op zondag 19 Juli j.l. werden aan dé kerk loten verkocht voor de bouw van nieuwe kerken in het bisdom Roermond, Onze parochie waren 500 loten toegewezen en op deze zondag konden er 460 verkocht worden, terwijl de resterende 40 loten in de daaropvolgende week nog aan de man gebracht konden worden, zodat op de trekkingsdag alle 500 loten verkocht waren, wat uiteraard een bedrag van f.500,- opbracht. Van deze f.500,komt door een speciale verdeelsleutel een bedrag van f.255»- rechtstreeks ten goede aan onze kerk. Onze hartelijke dank dat U dit resultaat hebt mogelijk gemaakt, en spe ciaal dank aan de meisjes die met de verkoop hebben meegeholpen. Be lotenverkoop is. verder wat betreft de door ons verkochte loten niet zonder resultaat- geweest, wat blijkens de trekkeingslijst zijn er 2 prijzen in IJsselsteyn gevallen en wel: op lotno. 188852 een prijs van f.25,- en op lotno.. 188991 een prijs van f.100,-. Prijswinnaars gelieven h te vervoegen bij de parochiële vertegen^^ diger, A. Tielen, Peter Janssenweg 18. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1