SÊLSTEbnS-rilEUUJS BlflO. 23 Juli 1964. Jaargang 2, no. 38. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. 10e Zondag na Pinksteren* 6,30 uur leesmis voor Antoon van Asten, 8,10 uur leesmis voor Anna Janssen - Smeets, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie, 2 uur Lof. 7,30 uur leesmis voor overleden ouders Smits - Derks. 7,30 uur leesmis voor de overleden ouders Nellen - Rutten. 7,30 uur weekdienst voor Martin Strijbos. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Dijck- van de Ven. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Aerts - Barten. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie van de Pas - Ousters. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: van Ass - Hendriks. Wielerronde. Het netto resultaat van de onlangs gehouden wielerronde met bromfiets- grasbaanwedstrij.d is bekend en bedraagt f.1035, Dit bedrag zal aan het "Bouwfonds niéuwe kerk" worden toegevoegd. Dit resultaat is bereikt kunnen worden door de medewerking van velen, en mede door Uw entreegelden. Speciaal willen wij echter de middenstan ders van IJsselsteyn én omliggende plaatsen danken voor het ter beschik king stellen, van de vele premies, en we hopen ofek volgend jaar wederom een beroep op hen te mogen doen* Verder hartelijk dank aan fanfare met drumkorps voor de verleende medewerking, terwijl zeer veel dank is ver schuldigd aan de comité- leden voor al het werk dat spontaan is verricht om deze ronde te doen slagen. Tenslotte dank aan allen die op enigerlei wijze tot het welslagen van deze ronde hebben bijgedragen. Wat de ballonwedstrijd betreft, kunnen we nog mededelen dat kaartjes die to# 1 Augustus a.s. binnenkomen zullen mededingen in de prijzen zodat na 1 Augustus de prijzen hiervan zullen worden bekend gemaakt. Limco De leden van de Limco worden er op attent gemaakt dat de Limco-fabrie ken in de week van 9 tot 15 Augustus 1964 GESLOTEN zijn wegens vacantie. In die week worden er geen-varkens afgenomen. Degenen, die nog voor die tijd wensen te leveren, gelieven dit vóór Donderdag 20 Juli 1964 op te geven. A.s. zondag 26 Juli 1964, dansen in het Gemeenschapshuis. Aanvang 6 uur, Muziek: "De nieuwe Bolero's" cSSTJ

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1