SELSTEanS I EU ÜJ S OlLflO 9 Juli 1964. Jaargang 2, no. 36. CS? Parochie H. Oda. 8e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur leesmis voor de overl. amilieVeyheyeh-Litjens 8,10 uur leesmis voor Renier, Jo en Antonetta Swimkels, 9,13 uur kindermis, 10,13 uur Hoogmis, zieledienst* voor Mar tin Strijbos, besteld door de veeverzekering. In verband met de wielerronde geen Lof. 7,3Q uur gezongen jaargetijde voor Antoon Janssen en Maria J afiSs en-Winnen 7-v30. uur gezongen jaargetijde voor Gerard en Willy Puts* 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Peter van Lipzig en Elisabeth Verhoeven,. 7,30 uur maanddienst voor Antoon Pouwels. 7,30 uur we.ekdienst_.voor Martin Strijbos. 7,30 uur leèsmis voor Piet Claessens, Maria Claessens- van Megen en Maria Claessens, 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het-bruidspaar- Janssen - Janssen. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Geurts, Willems. Katholieke Meisjes Gilde. a.s. Zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Agnes- en Maria Goretti groep. Denk aan de contributie en bivakgeld. Komt allen, zeer belangrijk Bibliotheek. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Daar er in de zomermaanden niet vee-1 .gelezen wordt, zal de bibliotheek enkele maanden gesloten zijn. a.s. Zondag na de Hoogmis tot' 11,30 uur, kunnen de boeken ingeleverd worden. Wij verwachten dan ook dat ze. allemaal terug komen. HandbQ-pgpehutt.eyij Degenen die a.s. Zaterdag 11 Juli 1964 mee gaan naar het nationaal con cours in Nistelrode, worden verzo'cht op genoemde datum om 3,30 uur n.m. aanwezig ta zijn bij cafe; H;. van Asten. B.J.B. J.B.T.B. Degenen die zich hebben opgegeven voor de reis naar Duitsland, worden verzocht om a.s. dinsadg 14 Juli om 7,30 uur v.m. aan de kerk te zijn, Contactavond. •a.s. Maandag 13 Juli 1964 om 6,30 uur n.m. spelen de Jonge Boeren een voetbalwedstrijd tegen de Duitse jeugdgroep, op het sportterrein van sportvereniging "IJsselsteyn" Na afloop van deze wedstrijd wordt er een contactavond gehouden in het Gemeenschapshuis. Iedereen, mits men boven 17 jaar is, is welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1