SSELSTtbUlS- IEUUJS - 7 Mei 1964. Jaargang 2no27 Parochie 7Qda. Zondag na Hemelvaart. Zondag: 6,30 uur leesmis voor Leo Stevens, 8,10 uur leesmis voor de overleden ouders Janssen van Lipzig, 10,15 uur Hoogmis voor de overleden fam. Michels-Janssen, 2 uur Lof. Maandag: 7,30 uur maanddienst voor Jacoba Hensing- de Haas. Dinsdag: 7?30 uur weekdierst voor Maria Mulders - Thissen. Woensdag:. 730 uur leesmis tot dankzegging van de fam.v.Soest-Swinkels Donderdag: 7?30 uur. leesmis voor Hubertus van Boven. Vrijdag: 7?30 uur gezongen jaargetijde voor Martin Thoone. Zaterdag: 7,30 uur maandienst voor Antoon Pouwels. Vigilie van Pinksteren, gelegeheid om te biechten van 5 tot 8 uur. De week voor Pinksteren is de Nederlandse Missies ek. MisdienaarsRooyackèrs - van Ass. In de eerstvolgende weken zullen de zelatricen van het missiewerk weer de jaarlijkse bijdrage komen ophalen. Deze bijdrage is niet meer voor de verschillende missie werken apart, maar het is zoals het de laatste jaren al was voor allen gezamelijk. Gevraagd-wordt 6 gulden per-gezin, waardoor men dan lid is van de Voortplanting des Geloofs, St. Petrus Liefdewerk, H. Kindsheid, Apostolaat der Hereni- ging, en het Willibrordus apostolaat ofwel de. binnenlandse Missie. Wil men de Kleine Apostel er bij ontvangen dan is de jaarlijkse bijdrage f.6,75» Alles bij elkaar geen onoverkomelijk bedrag, terwijl men dan gedurende een heel jaar aan .zijn verplichte medewerking aan het missiewerk vo-ldaan heef.t. Wij hopen dan ook dat alle gezinnen zo mogelijk aan dit mooie werk hun steun zullen geven. Herwonnen Levenskracht. De opbrengst van het Goede. Week offer bedroeg f. 156,25, waarvoor alle gevers hartelijk dank gebracht wordt... DANSEN. DANSEN Te koop: in het Gemeenschapshuis, "Sparta" bromtiets, op Zondag 10 Mei 1964. 9000 km. gelopen, z.g.a.n. Aanvang 6 uur n.m. P. Defers, Heidsepeelweg 22. Muziek: "De nieuwe Bolero's."

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1