Vfin URSSEL' s Ruiterelub Op zondag 8 Maart 1964- wordt - in Velden een Cross-Country gehouden. In dien er in IJsselsteyn deelnemers zijn worden deze verzocht zich ©p te geven vóór zondag 1 Maart e.s., bij L. Janssen Peelwcg 1, tel.no.263° In verband met het verzorgen van het vervoer is deze opgave gewenst. Toneelvereniging Zondag 1 Maart en Maandag 2 Maart 1964 toneeluitvoering door toneel club "Crescendo", in het Gemeenschapshuis. Opgevoerd zal worden het toneelspel in 3 bedrijven "Zwijgen uit angst" door Dré Camper. Aanvang 7?30 uur, entree f.1,30 per persoon. De baten van deze uitvoering zijn voor de toneelclub. Boerenleenbank. Algemene vergadering. De algemene jaarvergadering van de Boerenleenbank zal wordengehouden op Woensdag 4 Maart a.s. te 7?30 uur in het Gemeen schapshuis. Wij verzoeken de leden om de hun toegezonden uitnodiging met agenda, en het' bijbehorende jaarverslag mee naar de vergadering te brengen. S aldo -biljet t.en Nog steeds zijn niet alle saldobiljetten van de lopen de rekeningen per 31 Dec.1983 (het rose saldobiljet) bij de bank gere tourneerd. Mogen wij hen die dit nog niet terugbezorgden vragen om dit alsnog de komende week tedoen. KOOP TOCH IN DEN VREEMDE NIETMT HET EIGEN DORP U BIEDT, GEBRUIK DAAROM UW VERSTAND, KOOF BIJ UW- EIGEN MIDDENSTAND I "GOEDE SMERING EN ONDERHOUD. "DAT IS EEN EERSTE FACTOR. "DAARVOOR.KUNT U BIJ ONS TERECHT. "MET UW AUTO EN UW TRACTOR. GARAGE: N.V. "DE PEELSTREEK"Jan Foelsweg 3, Tel.no. 274. ZELFBEDIENING. Brood-Banket Levensmiddelen Groenten en Fruit Zuivelproducten DIEPVRIES-VLEESPRODUCTENenzenz Beleefd aanbevelend: Jan van Gassel, Timniermannsweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2