JllJSSELSTEynS EÜUJS -JÖLRD 27 Februari 1964. Jaargang 2, no.17. Parochie H. Oda. 3e zondag van de Vasten. 6,50 uur leesmis voor de overl. fam. Lemmens-Poels8,10 uur leesmis voor de fam. van Pierendonck-Martens9>15 uur kin dermis, 10,15 uur Hoogmis voor zekere intentie, 5 uur vasten meditatie en Lof. 7,50 uur leesmis voor Albert Fleurkens en Elisabeth Claes- sens 7,50 uur maanddienst voor Albert Verheyen. woensaag7>30 uur leesmis:.:voor Johannes Coenen en Elisabeth Kamps. Donderdag;: 7,30 uur leesmis voor de overl. fam. Hellegers-Maas. Vrijdag: geboden vasten en onthoudingsdag, eerste vrijdag van de maand, 7>30 uur gezongen H. Mis t.e.v. het H.Hart voor de fam. Claessens-PoelsNa de H. Lis uitstelling en oefening van eerherstel. 7 uur avondmis voor Martinus Janssen en Frans Bressers. Zaterdag: 7?30 uur leesmis voor Gerrit Marcellis. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. MisdienaarsBos - Jenniskens. Zaterdag zal onze dorpsgenoot Gerrit Marcel!is de subdiaken wijding ontvangen. Op zondag 1 Maart sluit de eerste periode van de vastenac tie. Wij verzoeken derhalve om de eerste enveloppes mee naar de kerk te brengen. In verband met de nieuwe bepalingen van de bisschoppen be treffende het gebruik van de nederlandse taal onder de H. Mis, zullen we in het vervolg in het nederlands doen: 1. Het epistel en evangelie. 2. Het Credo. 3. Het paternoster, Onze vader. 4. Agnus Bei, Lam Gods enz. 5. Bomine non sum dignus, Heer ik ben niet waardig. Katholieke Meisjes Gilde. Zondagmiddag te 2,30 uur n.m. bijeenkomst voor de Odilia.groep. Zondag: Maandag Dinsdag: Stille Omgang. De stille omgang voor Noord Limburg wordt gehouden in de nacht^van 7 op 8 Maart 1%4. Vanaf heden zijn kaartjes en misboekjes verkrijgbaar bij M.Keysers. De prijs bedraagt f.8,65 f.-,25 f.8,90. Laatste gelegenheid tot afhalen 'der kaartjes is Donderdag 5 Maart. Wij kunnen dit niet later stellen-, -omdat Vrijdagmorgen de afrekening moet plaats hebben. Voor vervoer van en naar station Venray wordt gezorgd. Het Lof te Oostrum is om 21,uur, vertrek trein 22,10 uur, terug in Venray 7>26 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1